Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Конкурси  
 Конкурси за свободни щатни бройки в Окръжен съд - Ловеч
New Page 1

 

ОКРЪЖЕН СЪД – гр.ЛОВЕЧ

 

Със заповед 011/11.01.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Ловеч обявен конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Ловеч за една свободна щатна бройка.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Документи във връзка с конкурса:

 

Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в окръжен съд – Ловеч

Декларация по чл.137 ал.2 ПАС

Декларация по чл.141 ал.2 т.1 ПАС

Длъжностна характеристика

Етичен кодекс на магистратите

Етичен кодекс на съдебните служители

Правилник за администрацията в съдилищата

Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г.

Медийна стратегия на съдебната власт

Медиен наръчник

 

_______________________

Публикувано на 14.01.2019г.

 

 

 

СПИСЪК на недопуснатите кандидати

_______________________

Публикувано на 20.02.2019г.

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД – гр.ЛОВЕЧ

Ул. „Търговска” №41, тел.: 068 / 68 98 98

 

ОБЯВЯВА:

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

По чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

 

1. Кратко описание на длъжността: – Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага протоколи от съдебните заседания по делата за търговска несъстоятелност във Фирмено отделение, изпълнява указанията на съдията докладчик по делото, изпълнява други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

Подпомага съдебния деловодител във Фирмено отделение, като окомплектова образуваните и разпределени на съдията докладчик  заявления и молби за регистрация на ЖСК и местни поделения на църкви, поддържа регистри за ЖСК и местни поделения на църкви и вписва променени обстоятелства, предоставя информация за пререгистрираните и не пререгистрираните търговци и ЮЛНЦ на гражданите и подготвя документи за официална публикация, издава удостоверения;

 

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

2.1. Минимални нормативно определени изисквания – чл.340а от ЗСВ:

-           да е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

-           да е навършил пълнолетие;

-           да не е поставен под запрещение;

-           да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-           да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-           да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

-           да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

-           да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

-           да не е съветник в Общински съвет – Ловеч;

-           да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;

-           да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.

 

2.2. Допълнителни специфични изисквания за заемане на длъжността „съдебен секретар”:

-           компютърна грамотност MS Office /Word, Excel/;

-           владеене на машинопис или компютърен машинопис, удостоверено със съответен документ;

-           познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване;

-           отлични познания по стилистика, правопис, граматика, пунктуация;

-           познания по документообработващи и деловодни автоматизирани системи;

-           умения за водене на кореспонденция (оформяне на писмо, удостоверения, молби и др. официални документи);

-           минимална степен на завършено образование – средно (средно-специално);

-           лични делови качества: инициативност, комуникативност, лоялност, организационни умения и способност за работа в екип;

Предимства: опит при изпълнението на функции, сходни с тези на длъжността „съдебен секретар”.

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

Административният ръководител – Председател на Окръжен съд гр. Ловеч назначава комисия в състав от трима членове за провеждане на конкурса. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички нейни членове.

След изтичане на едномесечния срок за приемане на документи за участие в конкурса, комисията провежда заседание за допускане на кандидатите и изготвя списък на допуснатите кандидати, като посочва датата, началният час и мястото на провеждане на конкурса. Датата на провеждане на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни след изнасянето на списъците. В списъците за недопуснати кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата, етаж ІІІ, срещу стая 304, както и  се публикуват на Интернет-страницата на съда, не по-късно от 7 дни след изтичане на едномесечния срок за подаване на заявление за участие в конкурса.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в тридневен срок. Жалбата не спира изпълнението.

Конкурсът ще се проведе на 3 етапа:

1.    по документи;

2.    писмен изпит /писане на текст под диктовка представляващ проверка на практическите умения за бързо, точно и граматически правилно записване на текст/;

3.    събеседване по Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители, които нормативни актове са публикувани на Интернет-страницата на съда.

 

 

4. Начин на оценяване на кандидатите:

Провеждане на писмен изпит чрез диктовка на текст в рамките на 10 минути при максимален брой точки за оценка – 10 точки.

Общия брой точки се намалява с 0,1 точки за допусната грешка и 0,5 точки за неизписване на дума или израз.

До събеседване ще бъдат допуснати кандидати, които са събрали минимум 6 точки от писмения изпит.

Устното събеседване с кандидатите ще се извърши върху 5 идентични въпроса по Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители, при максимален брой точки за оценка –  5 точки.

При равен брой точки ще се съобразят допълни критерии – трудов стаж, образование, владеене на стенография.

 

5.Необходими документи за участие в конкурса:

-          мотивационно писмо;

-          писмено заявление за участие – по образец.

-          писмено пълномощно за подаване на документи /ако това не се прави лично от кандидата/;

-          автобиография /СV/ – саморъчно подписана от кандидата;

-          лична карта /копие/;

-          заверено копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;

-          Декларация по чл. 340а от ЗСВ, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, че не е поставен под запрещение, че не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, че не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност – образец;

-          Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-          свидетелство за съдимост – оригинал;

-          медицинско свидетелство за работа – оригинал;

-          медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психични заболявания – оригинал;

-          документ, удостоверяващ компютърна грамотност /копие/;

-          копие от документ, удостоверяващ машинопис или компютърен машинопис;

-          копия от документи за придобити допълнителни квалификации, стенография, препоръки от предишни работодатели и др. /представят се по желание на кандидата/.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени, като при подаване на документите се представят оригиналите за сравнение.

Образци на заявление и декларация по чл. 340а от ЗСВ ще са на разположение в служба „Регистратура” на Окръжен съд гр. Ловеч всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа и на Интернет страницата на съда http://www.lovech.court-bg.org, раздел „Конкурси”.

Минимален размер на основната заплата за длъжността „съдебен секретар”, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт: ОМЗ – 708 лв. (683 лв. + 25 лв. ранг)

Резултатът от класирането ще се обяви в 3 дневен срок на информационното табло на Окръжен съд Ловеч  в Съдебната палата етаж ІІІ, срещу стая 304, както и на Интернет-страницата на съда. На класираните кандидати ще се съобщи по реда на чл. 95, ал. 2 от КТ. Трудовото правоотношение възниква със служителя при условията на чл.96 от КТ.

         Лицето определено да заеме длъжността подписва декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ, при възникване на трудовото правоотношение.

 

6.Място и срок за подаване на документите:

Съдебна палата – гр. Ловеч, служба „Регистратура” на Окръжен съд гр. Ловеч срещу входящ номер, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/. Краен срок за приемане на конкурсни документи – един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса във вестник „Ловеч Прес”.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще е на разположение в служба „Регистратура” на Окръжен съд гр. Ловеч и на Интернет-страницата на съда – http://www.lovech.court-bg.org, раздел „Конкурси”.

Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата етаж 3, срещу стая 304, както и на Интернет-страницата на съда – http://www.lovech.court-bg.org, раздел „Конкурси”.

 

Документи във връзка с конкурса:

 

Заявление за участие в конкурса

Декларация по чл.141 ал.2 т.1 ПАС

Длъжностна характеристика

Етичен кодекс на съдебните служители

Правилник за администрацията в съдилищата

_________________________

Публикувано на 11.02.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР