Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Координати на съда  
 Информация за контакти

Окръжен съд Ловеч

Съдебен окръг: Ловеч
Адрес: Ловеч, 5500, ул. Търговска 41

Телефони
Председател:                         (068) 68 98 68,
Зам. председатели:               (068) 68 98 79,     (068) 68 98 74
Съдебен администратор:    (068) 68 98 98
Гл. Счетоводител:               (068) 68 98 88
Системен администратор: (068) 68 98 97


Деловодство
Телефон
Местоположение
Етаж
Стая
Регистратура
068 / 68 98 43
Първи
Инф. център
Наказателно
068 / 68 98 56
Втори
203
Гражданско / Търговско
068 / 68 98 57
Втори
203
Фирмено
068 / 68 98 84
Втори
214
 
 
 
 
Архив
068 / 68 98 60
Втори
210

Факс: (068) 60 10 48  

E-mail: los@gbg.bg ; lovech-os@justice.bg

E-mail за изпращане на призовки и съобщения по реда на чл.42, ал.4 от ГПК: doc.los@abv.bg


Сигнали за корупция се приемат в регистратурата на съда или на e-mail: los@gbg.bg и 

lovech-os@justice.bg 


Приемно време на председателя на Окръжен съд - Ловеч 

Сряда от 15.00 до 17.00 ч.  


Банкова Информация валидна от 01 Септември 2012г.

Централна Кооперативна Банка - гр. Ловеч

Държавни такси:

Банкова сметка: BG48 CECB 9790 3169 9373 00

Вещи лица, Свидетели, Гаранции:

Банкова сметка: BG39 CECB 9790 3369 9373 00


 Утвърдена бюджетна сметка на ОС-Ловеч за 2019г.

 


СМЕТКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ НА ДРУГИ ИНСТАНЦИИ

ВКС

БНБ ЦУ - BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД - В.ТЪРНОВО

от 01.01.2016 сметките на Апелативен съд Велико Търново преминават в

Централна Кооперативна Банка АД Клон Велико Търново

BIC (SWIFT) кодът на банката е: CECBBGSF

Бюджетна сметка - за държавни такси (транзитна сметка)-
IBAN: BG66 CECB 9790 31G3 1656 00

Набирателна сметка - за вещи лица и свидетели -
IBAN: BG73 CECB 9790 33G3 1656 00

 

 

 

 

 

 Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР