Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 СПРАВКИ ПО ДЕЛА  
 

         За да направите справки по дела е необходимо да изберете някой от изброените видове  - за насрочени дела, за свършили дела или за влезли в законна сила дела.

         За насрочени дела е необходимо да изберете раздела "Насрочени дела" и ще видите списък с насрочените за текущия месец дела.

         За свършилите дела е необходимо да изберете раздела "Свършили дела". Там най-отгоре има линк към Централизарания Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебните Актове (ЦУБИПСА)(кликнете с левия бутон на мишката върху абревиатурата), където може да направите детайлна справко по редица критерии. По-долу ще видите списък, който е по месеци и срещу всеки месец, дати определящи отделните седмици. С кликване с левия бутон на мишката върху линка за седмицата, през която Ви е свършило делото ще видите списък с делата свършили за този период.

         За влезлите в законна сила дела е необходимо да изберете раздела "Влезли в законна сила" и ще видите списък, който е по месеци и срещу всеки месец, дати определящи отделните седмици. С кликване с левия бутон на мишката върху линка за седмицата, през която делото Ви е влязло в законна сила ще видите списък с делата влязли в законна сила за този период.Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР