Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 История на съда  
 История на Окръжен съд - Ловеч

История на Окръжен съд - Ловеч

  

              Непосредствено след Освобождението в гр.Ловеч е учреден съдебен съвет, който се ръководи от временни инструкции. През 1880г. със Закона за устройство на съдилищата в България съвета е преименуван в Окръжен съд – гр.Ловеч   

    

          

        В окръжният съд са разглеждани и обжалвани решения на мировите /околийски/ съдилища. До тях се отнасят и по-големи наказателни и граждански дела. 

          Председатели на съда през годините са били Н.Лафчиев, К.Панайотов, Ив.Икономов, Х.Ангелов, Ц.Кавалов, Н.Стойнов, Ив.П.Димитров, Д.Митев и други.

      

      

 

                                   

 

 

 

 

          С Указ № 174 от 6.11.1934 г., обн. в притурка към "Държавен вестник", бр. 182 от 12.11.1934 г. е обнародван новия Закон за устройство на съдилищата, който отменя стария от 1926г. като с това окръжните съдилища се преобразуват в областни. Окръжен съд – гр.Ловеч е преобразуван в Областен съд – гр.Ловеч.

  

 

 

 

              Областният съд съществува до 1949 г., когато с промяна в Закона за устройство на народните съдилища (ДВ бр.70 от 26.ІІІ.1948 г.) се закрива и отново се трансформира в Окръжен. Разглеждат се с по-тежки наказателни дела като убийства, крупни присвоявания, смъртни злополуки и пр. Те са първоинстанционни. На втора инстанция разглежда обжалваните дела от районните съдилища.

 

 

          Околийските съдилища през 1952 г. се преименуват в Народни, а през 1971 г. - в Районни.

          В периода 1959-1964 г. в административните окръжни центрове, следователно и в Ловеч, наред с Окръжния действа Градски съд, след което те се сливат.

          От 1948 г. Прокуратурата се отделя от съдебната система като самостоятелен институт - орган на Народното събрание.

       С новата Конституция от 1991 г. се регламентира триинстанционно съдопроизводство. Днес съдебният окръг на Ловешки окръжен съд включва районните съдилища в гр.Ловеч, гр.Луковит, гр.Тетевен и гр.Троян.

         На 01.03.2007 г. в гр.Ловеч започна правораздавателната си дейност Административен съд – гр.Ловеч. Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР