Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Районни съдилища    РС Ловеч  
 Районен съд - град Ловеч

Съдебният район на Районен съд - гр. Ловеч обслужва следните общини: Община Ловеч, Община Летница, Община Угърчин.

Районен съд Ловеч

Съдебен окръг: Ловеч
Адрес: Ловеч, 5500, ул. Търговска 41

Телефони
Председател:   (068) 68 55 01
Зам. председатели:  (068) 68 55 21
Адм. секретар:   (068) 68 55 00
Съдии
Съдии-изпълнители:  (068) 68 55 31
Съдии по вписванията:  (068) 68 55 26
Счетоводство:   (068) 68 55 24
Централа/Деловодство:  (068) 68 55 00
Факс:     (068) 68 55 35
E-mail:    
lrs@abv.bg

 

      Банкова Информация валидна след 07. 05. 2013 г.

                                                        

                                       Централна Кооперативна Банка гр. Ловеч

                                                           

                                                         Държавни такси и глоби:

/IBAN/ BG17 CECB 9790 31E2 8250 00
BIC код CECBBGSF
 
 Депозити за вещи лица, свидетели и парични гаранции:
                         
/IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00
BIC код CECBBGSF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР