Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Районни съдилища    РС Луковит  
 Районен съд - град Луковит

Съдебният район на Районен съд - гр. Луковит обслужва следните общини: Община Луковит.


Районен съд Луковит

Съдебен окръг: Ловеч
Адрес: Луковит, 5770, ул. Г.С.Раковски 6

Телефони
Председател:   (0697) 5 24 32
Адм. секретар:   (0697) 5 24 04
Съдии    
Съдии-изпълнители  (0697) 5 25 57
Съдии по вписванията  (0697) 5 24 21
Счетоводство:   (0697) 5 24 04
Централа/Деловодство:  (0697) 5 24 04
Факс:     (0697) 5 24 04
E-mail:    
rs_lukovit@abv.bg

WEB:    www.rs-lukovit.org


Банкова информация
 • Държавни такси

  Банка: Банка ДСК Луковит

  Банков код: STSABGSF

  Банкова сметка: ВG36STSA93003160215501


 • Депозити за вещи лица, свидетели, парични гаранции и Държавен съдия - изпълнител

  Банка: Банка ДСК Луковит

  Банков код: STSABGSF

  Банкова сметка: BG64STSA93003300722116

 

 Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР