Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Районни съдилища    РС Тетевен  
 Районен съд - град Тетевен

Съдебният район на Районен съд - гр. Тетевен обслужва следните общини: Община Тетевен и Община Ябланица.

 

Районен съд Тетевен

Съдебен окръг: Ловеч
Адрес: гр.Тетевен, 5700, ул. Христо Ботев 3А

Телефони
Адм. секретар:   (0678) 555 58
Съдии
Съдии-изпълнители:  (0678) 525 29
Съдии по вписванията:  (0678) 530 51
Счетоводство:   (0678) 555 58
Централа/Деловодство:  (0678) 555 58
Факс:     (0678) 555 58
E-mail:    
rs_teteven@abv.bg

Банкова информация

Банка   ОББ, клон Тетевен

Държавни такси:
Банков код  UBBSBGSF
Банкова сметка BG91 UBBS 8002 3106 0427 01

Вещи лица:
Банков код  UBBSBGSF
Банкова сметка BG94 UBBS 8002 3300 1303 35

 Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР