Ok
-
-
/
1 , , ,
,
2 29.06.2015 . ,
-
e-mail .42, .4 .
-
   
 
New Page 1

СЪОБЩЕНИЕ

 

С определение по ЧНД № 64 по описа на Окръжен съд Ловеч за 2019 г., състав на същия съд взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на Валентин Румянов Йотов обвиняем за престъпление по чл.304, ал.1 от НК. Съдът се е мотивирал, че съществува обосновано предположение обвиняемият да е извършил престъплението, за което е привлечен, и по отношение на него е налице опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на съда, с което обвиняемият е задържан, подлежи на обжалване пред Апелативен съд Велико Търново, като делото пред този съд е насрочено за 08.02.2019 г. от 10:00ч. в случай на постъпила жалба.

__________________________

Публикувано на 01.02.2019г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С определение по ЧНД № 63 по описа на Окръжен съд Ловеч за 2019 г., състав на същия съд взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на Донка Пенчева Минкова обвиняема за престъпление по чл.301, ал.1 от НК (пасивен подкуп). Съдът се е мотивирал, че съществува обосновано предположение обвиняемата да е извършила престъплението, за което е привлечена, и по отношение на нея е налице опасност да извърши престъпление.

Определението на съда, с което обвиняемата е задържана, подлежи на обжалване пред Апелативен съд Велико Търново, като делото пред този съд е насрочено за 08.02.2019 г. от 10:00ч. в случай на постъпила жалба.

__________________________

Публикувано на 01.02.2019г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 01.02.2019 г., от 14.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по ЧНД № 63/2019 г. по описа на съда, образувано по искане от Окръжна прокуратура Ловеч за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на Донка Пенчева Минкова обвиняема по чл. 301, ал. 1 НК (пасивен подкуп).

На 01.02.2019 г., от 16.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по ЧНД № 64/2019 г. по описа на съда, образувано по искане от Окръжна прокуратура Ловеч за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на Валентин Румянов Йотов обвиняем по чл. 304, ал. 1 НК (активен подкуп).

__________________________

Публикувано на 01.02.2019г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 13.11.2018 г. от 10,00 ч., в заседателна зала на Окръжен съд Ловеч, намираща се на третия етаж в сградата на Съдебната палта в гр. Ловеч, ще се проведе среща с г-н Кристофър Райън главен администратор на съда в Денвър, Колорадо, Съединените американски щати. Господин Райън ще представи организацията и управлението на съдебната администрация на съдилищата в САЩ.

Кристофър Райън е в страната ни по покана на Съюза на съдиите в България.

__________________________

Публикувано на 12.11.2018г.

 

 

 

 

Л О В Е Ш К И О К Р Ъ Ж Е Н С Ъ Д

 

З А П О В Е Д

 

№ 00323

 

гр.Ловеч, 13.07.2018 год.

 

На основание чл.86, ал.1, т.11 от ЗСВ, във връзка с чл.329, ал.3 от ЗСВ, заповед № 00305/04.07.2018 г. и за създаване на необходимата организация в служба Гражданско деловодство и служба Архив през съдебната ваканция

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

1. УТВЪРЖДАВАМ видовете дела, попадащи в обхвата на разпоредбата на чл.329, ал.3 от ЗСВ, по отношение на които с оглед разпоредбата на чл.61, ал.2 от ГПК сроковете за страните не спират да текат през съдебната ваканция:

-         дела за издръжка / чл.140, чл.143, чл.144, чл.145, чл.149 и чл.150 от СК/

-         дела за родителски права на ненавършили пълнолетие деца /чл.127 от СК, чл.51, ал.4 от СК, чл.59, ал.9 от СК, чл.131 СК, чл.132 СК и чл.135 СК/

-         дела за незаконно уволнение

-         искания за обезпечаване на искове

-         искания за обезпечаване на доказателства

-         искания за даване на разрешения и заповеди по СК, в т.ч. и по чл.127а от СК

-         искания за назначаване на особен представител

-         по частни въззивни граждански дела във връзка с горните производства

-         искания за спиране по чл.19, ал.5 от ЗТР

-         дела по несъстоятелност и стабилизация

-         искания за отмяна решение на кредитори по чл.679 от ТЗ

-         заповедни производства, вкл. по чл.423 от ГПК

-         дела по Закона за защита от домашно насилие, в т.ч. и по производства по частни дела във връзка с този предмет

-         дела за осиновяване дете

-         дела, за които законът предвижда разглеждане в срок, по-кратък от един месец

-         жалби срещу действията на съдебните изпълнители

-         жалби срещу откази на съдия по вписванията

-         молби по чл.255 от ГПК

-         искания за издаване на изпълнителен лист въз основа решение на арбитражен съд

-         дела по регламенти, по които исканията следва да се разгледат в срок до един месец, в т.ч. искания за допускане на обезпечителни мерки по съответния регламент

Забележка: Ако първоинстанционното, респ. въззивното дело имат за предмет и други искове, които не попадат сред изброените по-горе, сроковете по делото спират да текат на общо основание

Насрочените от съдиите дела за разглеждане през съдебната ваканция след изразено съгласие от страните, техните процесуални представители и вещите лица не попадат в обхвата на настоящата заповед.

2. При разпределяне на делата от председателя или зам.председателите на съда, върху листа за образуването им да се поставя нарочен печат с текст чл.329, ал.3 от ЗСВ, въз основа на което отбелязване съответния деловодител въвежда делото в САС.

За всички дела, за които е включен атрибутът чл.329, ал.3 от ЗСВ, изготвените призовки и съобщения да съдържат допълнителен текст със следното съдържание: Делото е по чл.329, ал.3 от ЗСВ. На основание чл.61, ал.2 от ГПК сроковете не спират да текат през съдебната ваканция.

3. В случай, че съдията-докладчик или дежурният съдия по материя прецени, че делото е по чл.329, ал.3 от ЗСВ, но това не е отразено от разпределящия, респ. погрешно е маркирано като такова по чл.329, ал.3 от ЗСВ, незабавно уведомява председателя или дежурния зам.председател за предприемане на следващите се действия.

4. Възлагам на зам.председателя съдия Евгения Павлова съвместно с деловодителите от служба Архив да извърши проверка на всички граждански и търговски дела, по които съдебният акт не е влязъл в сила. В случай, че срокът за обжалване изтича през съдебната ваканция, върху полученото от страните съобщение да се сложи нарочен печат с отбелязване чл.61, ал.2 от ГПК.

5. Възлагам на зам.председателя съдия Евгения Павлова в срок до 19.07.2018 г. да създаде необходимата организацията по извършване на корекции в САС относно всички несвършени дела, които попадат в приложното поле на т.1 от настоящата заповед и такива, по които постановеният приключващ съдебен акт не е влязъл в сила.

6. Препоръчвам на всички магистрати в диспозитива на постановените през периода на съдебната ваканция съдебни актове по дела, попадащи в обхвата на т.1 от настоящата заповед, да указват на страните, че на основание чл.61, ал.2 от ГПК сроковете не спират да текат през съдебната ваканция.

Копие от заповедта да се предостави на зам.председателите на съда и всички магистрати, съдебния администратор, системния администратор, завеждащ служба Деловодство, деловодителите в служба Гражданско деловодство и служба Архив за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати на ДСИ при Районен съд Ловеч, Районен съд Троян, Районен съд Тетевен, Районен съд Луковит, като и на ЧСИ с район на действие Окръжен съд Ловеч.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на Окръжен съд Ловеч.

 

 

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС-ЛОВЕЧ:

/М.ВЪЛЧЕВА/

__________________________

Публикувано на 16.07.2018г.

 

 

 

"ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ"

В ОКРЪЖЕН СЪД - гр.ЛОВЕЧ

 

ОКРЪЖЕН СЪД гр.ЛОВЕЧ организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ на 22.06.2018 год.

Каним всички желаещи граждани от 9.00 ч. до 16.00 ч. да посетят сградата на съда на адрес: гр.Ловеч, ул. Търговска № 41, Съдебна палата.

През този ден ще имате свободен достъп до службите на съда - наказателно и гражданско деловодство, архив и фирмено отделение, както и да присъствате на разглежданите дела в съдебни зали № 102 и № 327.

Целта на събитието е запознаване с различните служби в съда и с тяхното функциониране, с подготовката на делото за неговото разглеждане и движение в съда - от образуването му до постановяване на съдебното решение.

Денят на отвените врати е посветен и на учениците от Профилирана езикова гимназия Екзарх Йосиф I гр. Ловеч, които ежегодно участват в Образователната програма Съдебна власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури, която е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.

За допълнителни въпроси посетителите могат да се обръщат към съдия Пламен Пенов.

Ако имате интерес към събитието, при посещението си в Съдебната палата следва да носите документ за самоличност за проверка от органите на ОЗ Охрана.

В деня на отворените врати гост в Окръжен съд Ловеч ще бъде членът на Висшия съдебен съвет г-н Красимир Шекерджиев, с когото съдиите от съдебния район ще проведат работна среща.

__________________________

Публикувано на 15.06.2018г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С определение от 19.03.2018 г., постановено по ЧНД № 164/2018 г. по описа на Окръжен съд Ловеч, състав на същия съд взе на мярка за неотклонение домашен арест по отношение на Антонио Тодоров Маринов обвиняем по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, предл. 1 и 2, вр. чл. 26 НК (престъпление по служба, съставляващо особено тежък случай, от което са настъпили значителни вредни последици и е извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение). Съдът се е мотивирал, че макар да съществува обосновано предположение за извършване на престъплението, за което обвиняемият е привлечен, по отношение на него не е налице опасност да се укрие или да извърши престъпление.

Определението на съда, с което е взета мярката домашен арест, подлежи на обжалване пред Апелативен съд Велико Търново, като делото пред този съд е насрочено за 23.03.2018 г. от 10:00, в случай на постъпили жалба или протест.

 

__________________________

Публикувано на 20.03.2018г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 19.03.2018 г., от 14.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по ЧНД № 164/2018 г. по описа на съда, образувано по искане от Окръжна прокуратура Ловеч за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на Антонио Тодоров Маринов обвиняем по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, предл. 1 и 2, вр. чл. 26 НК (престъпление по служба, съставляващо особено тежък случай, от което са настъпили значителни вредни последици и е извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение).

__________________________

Публикувано на 19.03.2018г.

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с проведен конкурс на 19.01.2018г. в Съдебната палата гр. Ловеч, въз основа на заповед № 00511/16.11.2017 г. на Административния ръководител Председател на Окръжен съд гр.Ловеч, за заемане на длъжността счетоводител-касиер по чл.67, ал.1, т.1 от КТ при Окръжен съд гр. Ловеч, Комисията за провеждането на конкурса

Р Е Ш И:

КЛАСИРА кандидатите в конкурса за длъжността счетоводител-касиер при ОС Ловеч, както следва:

 

На първо място:

Росица Димитрова Костадинова с общ сбор точки 30, от които 25 на писмен изпит и 5 точки на събеседване.

 

На второ място:

Мария Бончева Йорданова с общ брой точки 26, от които 22 на писмен изпит и 4 точки на събеседване.

 

 

 

КОМИСИЯ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА

Членове:1. /п/

МАГДАЛЕНА СТАНЧЕВСКА

 

2. /п/

НАДКА ДИМИТРОВА

 

 

__________________________

Публикувано на 22.01.2018г.

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 03.01.2018 г., назначената със заповед № 00512/16.11.2017 г. на Административния ръководител председател на Окръжен съд Ловеч комисия за провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител Счетоводител - касиер 1 щатна бройка в състав: председател Евгения Павлова и членове съдия Магдалена Станчевска и Надка Димитрова, проведе своето второ заседание в изпълнение на Разпореждане на Административния ръководител Председателя на ОС Ловеч за провеждане на ново заседание.

Разгледани бяха всички подадени документи от осемте кандидати за заемане на длъжността.

Комисията допуска до участие в конкурса кандидатите, които са подали всички необходими и изискуеми документи, обявени предварително в публикуваната обява, подредени по реда на подаване на заявлението:

1.    Мария Бончева Йорданова с вх.№ 9628/14.12.2017 г.

2.    Росица Димитрова Костадинова с вх.№ 9694/18.12.3017 г.

3. Цветанка Петрова Тотева с вх.№9869/28.12.2017 г.

Не допуска до участие в конкурса кандидатите, както следва:

1.Гергана Петкова Колева с вх.№ 9720/18.12.2017 г., тъй като не притежава необходимия образователен ценз, съгласно т. 3 от заповед № 00511/16.11.2017 г. на Административния ръководител председател на Окръжен съд Ловеч.

2. Ирина Стефанова Бабаджанова с вх.№ 9751/19.12.2017 г. тъй като не притежава необходимия образователен ценз, липсва мотивационно писмо и документ, удостоверяващ компютърна грамотност, съгласно т. 3 и т. 6 от заповед № 00511/16.11.2017 г. на Административния ръководител председател на Окръжен съд Ловеч.

3. Снежана Асенова Балевска с вх. № 9792/20.12.2017 год., тъй като не притежава необходимия образователен ценз, съгласно т. 3 от заповед № 00511/16.11.2017 г. на Административния ръководител председател на Окръжен съд Ловеч.

4. Силвия Ненчева Павлова с вх. № 9795/21.12.2017 год. , тъй като не притежава изискуемия стаж, съгласно т. 3 от заповед № 00511/16.11.2017 г. на Административния ръководител председател на Окръжен съд Ловеч.

5. Галина Русева Георгиева с вх. № 9839/22.12.2017 год., тъй като не притежава документ, удостоверяващ компютърна грамотност, съгласно т. 6 от заповед № 00511/16.11.2017 г. на Административния ръководител председател на Окръжен съд Ловеч.

На основание заповед № 00511/16.11.2017 г. на Административния ръководител председател на Окръжен съд Ловеч комисията обявява, че допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 19.01.2018 г. в 9. 30 часа на трети етаж в Заседателната зала на Съдебната палата за провеждане на конкурса.

Недопуснатите до конкурс кандидати могат да подадат жалба по реда на чл. 137, ал. 7 от ПАС до Административния ръководител председател на Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от обявяване на настоящия списък.

Да се изготви списък с допуснатите и недопуснати кандидати, който да се постави на информационното табло на Окръжен съд-Ловеч в Съдебната палата ет.ІІІ срещу стая 304, както и да се публикува в Интернет-страницата на съда в срок до 03.01.2018 г.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

1. /п/

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

2. /п/

 

__________________________

Публикувано на 03.01.2018г.

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД гр.Л О В Е Ч

Ул. Търговска №41, тел.: 068 / 68 98 98

 

ОБЯВЯВА:

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СЧЕТОВОДИТЕЛ-КАСИЕР

По чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

 

1.Кратко описание на длъжността: - изпълнява функции и дейности, подпомагащи работата на ръководния състав в администрацията на органа на съдебната власт, както и операции под неговото методическо ръководство; приема, обработва, контролира и съхранява счетоводни документи, получава, изплаща и отговаря за изплатените парични суми; изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда, съдебния администратор и главния счетоводител.

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-        компютърна грамотност MS Office / Word, Excel /;

-        познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване;

-        познания по стилистика, правопис, граматика, пунктуация;

-        да познава нормативната уредба по отношение на финансовата и счетоводна политика и воденето на касата;

-        умения за работа с програмни продукти за водене на счетоводство и ТРЗ;

-        умения за водене на кореспонденция (оформяне на писмо, удостоверения, молби и др. официални документи);

-        степен на завършено образование висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция или данъчните ревизии:

при магистърска степен две години;

при бакалавърска степен три години;

-        лични делови качества: инициативност, комуникативност, оперативност, лоялност, организационни умения и способност за работа в екип;

Предимства: опит при изпълнението на функции, сходни с тези на длъжността Счетоводител-касиер.

3.Начин на провеждане на конкурса:

Административният ръководител председател на Окръжен съд гр.Ловеч назначава комисия в състав от трима членове за провеждане на конкурса.

След изтичане на едномесечния срок за приемане на документи за участие в конкурса, в срок от три работни дни комисията провежда заседание за допускане на кандидатите и изготвя списък на допуснатите кандидати, като посочва датата, началният час и мястото на провеждане на конкурса. Насрочването на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни след изнасянето на списъците.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще се поставят на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата, етаж ІІІ, срещу стая 304, както и ще се публикуват на Интернет-страницата на съда.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител председател на ОС-Ловеч в седемдневен срок от обявяването на списъка. Последният ще се произнесе в срок от три дни.

Конкурсът ще се проведе на 3 етапа:

1.    по документи;

2.    писмен изпит /тест/ в рамките на 60 минути за проверка познанията на нормативната уредба по отношение на финансовата и счетоводна политика и воденето на касата /Закон за съдебната власт; Закон за счетоводството; Кодекса на труда по отношение заплащането на труда и видовете обезщетения; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за държавните такси; Кодекса за социалното осигуряване; Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица; Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, които ще бъдат публикувани на Интернет-страницата на съда/;

3.    събеседване по Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители, които ще бъдат публикувани на Интернет-страницата на съда.

Резултатът от класирането ще се обяви в 3 дневен срок на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата, етаж ІІІ, срещу стая 304, както и на Интернет-страницата на съда и ще се съобщи на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 от КТ.

4. Начин на оценяване на кандидатите:

Писменият изпит ще се оценява при максимален брой точки 30.

До събеседване ще бъдат допуснати кандидати, които са събрали минимум 22 точки от писмения изпит.

Устното събеседване ще се оцени при максимален брой точки 5.

При равен брой точки ще се съобразят допълнителни критерии трудов стаж, образование и други.

5.Необходими документи за участие в конкурса:

-       мотивационно писмо;

-       писмено заявление за участие по образец;

-       пълномощно за подаване на документи /ако това не се прави лично от кандидата/;

-       автобиография /СV/;

-       лична карта /копие/;

-       копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

-       декларация за липса на обстоятелствата по чл.137 от Правилника за администрацията в съдилищата във връзка с чл. 107а , ал.1 от КТ - образец;

-       Декларация по чл.136 от Правилника за администрацията в съдилищата образец;

-       диплома за завършено образование /копие/;

-       свидетелство за съдимост - оригинал;

-       медицинско свидетелство за работа - оригинал;

-       удостоверение за липса на психично заболяване оригинал;

-       документ, удостоверяващ компютърна грамотност /копие/;

-       копия от документи за придобити допълнителни квалификации;

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени, като при подаване на документите да се представят оригиналите за сравнение.

Образци на заявления и декларации ще са на разположение в стая 304, ет. III, на Съдебната палата съдебен администратор и на Интернет страницата на съда http://www.lovech.court-bg.org, раздел Обяви и съобщения.

Минимален размер на основната заплата за длъжността Счетоводител-касиер, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт:

ОМЗ 689.00 лв. (664 лв. + 25 лв.ранг)

6.Място и срок за подаване на документите:

Съдебна палата гр. Ловеч, съдебен администратор етаж 3, стая 304, всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа.

Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще е на разположение в стая 304, ет. ІІІ на Съдебната палата съдебен администратор и на Интернет-страницата на съда http://www.lovech.court-bg.org, раздел Обяви и съобщения.

 

ОБЯВАТА ЗА КОНКУРСА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК ЛОВЕЧ ПРЕС НА 23.11.2017 г.

 

Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата етаж 3, срещу стая 304, както и на Интернет-страницата на съда http://www.lovech.court-bg.org, раздел Обяви и съобщения.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документи във връзка с конкурса:

Образци на документи Заявление, Декларации, Автобиография

Длъжностна характеристика

Етичен кодекс на съдебните служители

Закон за съдебната власт

Закон за счетоводството

Кодекс на труда

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за държавните такси

Кодекс за социалното осигуряване

Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица;

Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели

Правилник за администрацията в съдилищата

_______________________

Публикувано на 23.11.2017г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С промените в чл. 64 от Закона за съдебната власт и в чл. 416 от Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) се въведе изключение от изискването за незабавно публикуване на съдебните актове, по които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание.

Във връзка с тях, считано от 06.11.2017 г. Окръжен съд Ловеч няма да публикува незабавно на своята интернет страница съдебните актове, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода. Актовете ще се въвеждат незабавно само в Автоматизираната система за управление на делата.

Резултатът по делото и съдебният акт, с който е наложено ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода, ще се публикуват в интернет сайта на ОС Ловеч и в ЦУБИБСА едва след като се получи уведомление от съответния прокурор, че са предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.

__________________________

Публикувано на 09.11.2017г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с излъчен на 11.10.2017 г. репортаж в сутрешния блок на Нова Телевизия, отнасящ се до Иван Иванов, съдия от Окръжен съд Ловеч и проявеният интерес от медиите към случая, заявяваме следното:

На 09.10.2017 г. (понеделник), съдия Иван Иванов се е свързал с председателя на Окръжен съд Ловеч и го е уведомил за това, че е бил задържан за срок от 24 часа от органите на ОД на МВР Плевен и изложил своята версия за обстоятелствата около задържането му. До настоящия момент в Окръжен съд Ловеч не е постъпвала никаква официална информация от Прокуратурата на Република България и органите на МВР по отношение на описания случай. Към настоящия момент съдия Иван Иванов е в платен годишен отпуск.

Поради това не бихме могли да коментираме достоверността на изнесената в медиите информация.

Призоваваме да се избягват всякакви спекулации, преди установяването на всички факти и обстоятелства от компетентните органи.

__________________________

Публикувано на 11.10.2017г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С определения по ЧНД № 472, 473 и 474 всичките по описа на Окръжен съд Ловеч за 2017г., състав на същия съд взе на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на В.Т.К., К.А.К. и С.С.Р. обвиняеми за престъпление по чл. 115, ал. 2, вр. чл. 20, ал. 2 НК (умишлено убийство, извършено в съучастие между тримата обвиняеми). Съдът се е мотивирал, че съществува обосновано предположение обвиняемите да са извършили престъплението, за което за привлечени, и че по отношение на всички тях е налице опасност да се укрият и да извършват престъпление.

Определенията на съда, с които обвиняемите са задържани, подлежат на обжалване пред Апелартивен съд Велико Търново, като делата пред този съд са насрочени на 19.10.2017 г. от 10:00 и от 14:00 часа и на 20.10.2017 г. от 10:00, в случай на постъпили жалби от обвиняемите или защитниците им.

__________________________

Публикувано на 11.10.2017г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 10.10.2017 г., от 15.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по ЧНД № 472, 473 и 474 всичките по описа на съда за 2017г., образувани по искане от Окръжна прокуратура Ловеч за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемите В.Т.К., К.А.К. и С.С.Р. Тримата обвиняеми са привлечени за престъпление по чл. 115, ал. 2, вр. чл. 20, ал. 2 НК за това, че на 06.10.2017г. в гр. Луковит умишлено умъртвили К.В.К.

 

__________________________

Публикувано на 10.10.2017г.

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с проведен конкурс на 11.07.2017г. в Съдебната палата гр. Ловеч, въз основа на заповед № 00176/12.05.2017г. на Административния ръководител Председател на Окръжен съд гр.Ловеч, за заемане на длъжността съдебен деловодител по чл.68, ал.1, т.1 от КТ при Окръжен съд гр. Ловеч, Комисията за провеждането на конкурса

Р Е Ш И:

КЛАСИРА кандидатите в конкурса за длъжността съдебен деловодител при ОС Ловеч, както следва:

 

На първо място:

Христина Николаева Христова с общ сбор точки 12,9, от които 8.3 на писмен изпит и 4,6 точки на събеседване.

 

 

На второ място:

Мария Стоянова Стоянова с общ брой точки 12.3, от които 7,8 на писмен изпит и 4.5 точки на събеседване.

 

 

КОМИСИЯ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАГДАЛЕНА СТАНЧЕВСКА

Членове:1. /п/

ЙОВКА КАЗАНДЖИЕВА

 

2. /п/

ЮЛИЯ КОЛЕВА

 

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД ЛОВЕЧ

 

 

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

по чл.68, ал.1, т.3 от КТ в ОКРЪЖЕН СЪД гр.ЛОВЕЧ

 

1.               Маргарита Радославова Тодорова

2.               Христина Николаева Христова

3.               Мария Стоянова Стоянова

4.               Росица Каменова Каменова

5.               Радосвета Наскова Петкова

6.               Симонета Красимирова Нешева

 

На основание заповед № 00176/12.05.2017 г. на Административния ръководител Председател на ОС Ловеч комисията обявява, че допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 11.07.2017 г. в 9.00 часа на третия етаж в заседателната зала на Съдебната палата гр.Ловеч за провеждане на останалите етапи от конкурса.

Уведомяваме допуснатите до участие в конкурса кандидати за заемане на длъжността съдебен деловодител по чл.68, ал.1, т.3 от КТ 1 щатна бройка, че с решение № 8802 / 13.07.2017 г. по адм.д. № 3754/2014 г. на Върховен административен съд е отменен Правилника за администрацията в съдилищата, приет от Висшия съдебен съвет на основание чл.342, ал.1 от Закона за съдебната власт/обн. ДВ, бр.8 от 2014 год., изм. и доп., бр.2 от 2015 г. и бр.16 от 2016 г./ и конкурса ще се проведе при реда и условията на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр.66 от 18.08.2009 г.; изм. с решение № 3013 от 4.03.2013 г. на ВАС на РБ бр.40 от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.; отм., бр. 8 от 28.01.2014 г.

Същият е публикуван на Интернет страницата на Окръжен съд гр. Ловеч в раздел Обяви и съобщения.

 

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността Съдебен деловодител по чл.68, ал.1, т.3 от КТ в Окръжен съд Ловеч:

 

гр.Ловеч

20.06.2017г.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД ЛОВЕЧ

 

 

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

по чл.68, ал.1, т.3 от КТ в ОКРЪЖЕН СЪД гр.ЛОВЕЧ

 

 

1. Тони Тодоров Тодоров

 

ОСНОВАНИЯ за недопускането: не е приложил изискуемия се документ, удостоверяващ компютърна грамотност, както и копията на лична карта, студентска книжка и диплома за средно образование не са саморъчно заверени съгласно т. 6 от заповед № 00176 / 12.05.2017 г.

 

Недопуснатият кандидат може да подаде жалба до Председателя на Окръжен съд Ловеч в 7 дневен срок от обявяване на списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати. Председателя на съда се произнася окончателно по въпроса в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

 

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността Съдебен деловодител по чл.68, ал.1, т.3 от КТ в Окръжен съд Ловеч:

 

 

Гр.Ловеч

20.06.2017 г.

 

1. Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

2. Етичен кодекс на съдебните служители

 

__________________________

Публикувано на 21.06.2017г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОКРЪЖЕН СЪД ЛОВЕЧ публикува и обявява:

1. Протокол от заседание на комисия, назначена със заповед на административния ръководител на ОС-Ловеч за разглеждане на оферти за поставяне на два броя кафе-машини в сградата на Съдебната палата Ловеч.

 

 

2. Решение на административния ръководител на ОС-Ловеч за избор на фирма спечелила процедурата за поставяне на два броя кафе-машини в сградата на Съдебната палата Ловеч.

__________________________

Публикувано на 01.06.2017г.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД гр.Л О В Е Ч

Ул. Търговска №41, тел.: 068 / 68 98 98

 

ОБЯВЯВА:

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

По чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

 

1.Кратко описание на длъжността: - окомплектова образуваните и разпределени на съдията докладчик дела. Прилага новопостъпили документи; подрежда и номерира документите към делата; подготвя делата за доклад; изпълнява указанията на съдията докладчик по делото; изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата; изготвя преписи от документи и решения; вписва данни по делата и отразява в електронната папка и на хартиен носител съответния статус и местоположение на делата; прави справки по делата; изготвя електронните досиета на делата; изпълнява и други задължения възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

 

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-      компютърна грамотност MS Office /Word, Excel/;

-      познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване;

-      отлични познания по стилистика, правопис, граматика, пунктуация;

-      познания по документообработващи и деловодни автоматизирани системи;

-      умения за водене на кореспонденция (оформяне на писмо, удостоверения, молби и др. официални документи);

-      минимална степен на завършено образование - средно (средно-специално) и препоръчителен опит две години общ трудов стаж;

-      лични делови качества: инициативност, комуникативност, лоялност, организационни умения и способност за работа в екип;

Предимства: опит при изпълнението на функции сходни с тези на длъжността съдебен деловодител.

3.Начин на провеждане на конкурса:

Административният ръководител председател на Окръжен съд гр.Ловеч назначава комисия в състав от трима членове за провеждане на конкурса.

След изтичане на едномесечния срок за приемане на документи за участие в конкурса, комисията провежда заседание за допускане на кандидатите и изготвя списък на допуснатите кандидати, като посочва датата, началният час и мястото на провеждане на конкурса. Началото на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни след изнасянето на списъците.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати да се поставят на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата, етаж ІІІ, срещу стая 304, както и да се публикуват на Интернет-страницата на съда, не по-късно от 7 дни след изтичане на едномесечния срок за подаване на заявление за участие в конкурса 19.06.2017 година.

Недопускането до конкурс подлежи на ожалване по реда на чл. 137, ал. 7 от ПАС.

При подадени документи от съдебен служител на Окръжен съд гр. Ловеч или съдебен служител от друг орган на съдебната власт на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ конкурс не се провежда. Предимство при назначаване ще има кандидатът с по-дълъг стаж в органите на съдебната власт на конкурсната длъжност при явяване на двама или повече кандидати.

Конкурсът да се проведе на 3 етапа:

1. по документи;

2. писмен изпит за проверка на компютърната и езикова грамотност /писане на писмо под диктовка в рамките на 5 минути, 5 минути за проверка на текста от кандидата правопис, граматика, пунктуация и стилистика и 5 минути проверка на компютърни умения/;

3. събеседване по Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища и Етичния кодекс на съдебните служители, които ще бъдат публикувани на Интернет-страницата на съда.

4. Начин на оценяване на кандидатите:

Писменият изпит се оценява при максимален брой точки за оценка - 10 точки.

До събеседване да бъдат допуснати кандидати, които са събрали минимум 6 точки от писмения изпит.

Устното събеседване ще се оцени при максимален брой точки за оценка 5 точки.

При равен брой точки да се съобразят допълнителни критерии трудов стаж, образование и други.

5.Необходими документи за участие в конкурса:

-        мотивационно писмо;

-        писмено заявление за участие по образец.

-        писмено пълномощно за подаване на документи /ако това не се прави лично от кандидата/;

-        автобиография /СV/;

-        лична карта /копие/;

-        копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;

-        декларация за липса на обстоятелствата по чл. 132 от Правилника за администрацията в съдилищата във връзка с чл. 107а от КТ - образец;

-        Декларация по чл. 131 от Правилника за администрацията в съдилищата образец;

-        диплом за завършено образование /копие/;

-        свидетелство за съдимост - оригинал;

-        медицинско свидетелство за работа - оригинал;

-        удостоверение за липса на психично заболяване оригинал;

-        документ, удостоверяващ компютърна грамотност /копие/;

-        копия от документи за придобити допълнителни квалификации, стенография, машинопис, препоръки от предишни работодатели и др. /представят се по желание на кандидата/.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени, като при подаване на документите се представят оригиналите за сравнение.

Образци на заявления и декларации ще са на разположение в стая 304, ет. III, на Съдебната палата съдебен администратор и на Интернет страницата на съда http://www.lovech.court-bg.org

, раздел Обяви и съобщения.

Минимален размер на основната заплата за длъжността съдебен деловодител, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт: ОМЗ 591 лв. (566 лв. + 25 лв.ранг)

6.Място и срок за подаване на документите:

Съдебна палата гр. Ловеч, съдебен администратор етаж 3, стая 304, всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа.

Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще е на разположение в стая 304, ет. ІІІ на Съдебната палата съдебен администратор и на Интернет-страницата на съда http://www.lovech.court-bg.org, раздел Обяви и съобщения.

ОБЯВАТА ЗА КОНКУРСА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК ЛОВЕЧ ПРЕС НА 18.05.2017 г.

Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата етаж 3, срещу стая 304, както и на Интернет-страницата на съда http://www.lovech.court-bg.org, раздел Обяви и съобщения.

Документи за кандидатстване

Длъжностна характеристика

Към Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища и Етичен кодекс на съдебните служители

__________________________

Публикувано на 18.05.2017г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

Днес, 12.04.2017 г., заседателна зала № 301, етаж ІІІ в Съдебната палата гр. Ловеч, от 09.30 часа се проведе втори и трети етап на конкурса за класиране на кандидатите за длъжността съдебен секретар по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ, от комисия, назначена със Заповед № 00076/17.02.2017 г., на Административния ръководител-председател на Окръжен съд Ловеч, в състав:

Председател: Евгения Павлова Зам. административен ръководител зам. председател при ОС Ловеч;

Членове: 1. Поля Данкова съдия при ОС Ловеч

2. Юлия Колева съдебен администратор при ОС Ловеч.

С протокол от 24.03.2017 г. на комисията, назначена със Заповед № 00076/17.02.2017 г. на Административния ръководител-председател на Ловешки окръжен съд са допуснати до участие следните кандидати: Петя Тодорова Иванова, Галина Цанкова Стоянова, Мария Стоянова Стоянова и Силвия Ненчева Павлова.

Кандидатите бяха поканени в заседателната зала.

Комисията се представи на кандидатите.

Установява се самоличността на кандидатите чрез проверка на личните им карти.

В три плика са запечатани различни решения на ВКС.

Участникът Галина Стоянова изтегли един от трите плика Решение № 179/07.11.2016 г., по гр.д. № 1237/2016 г. на ВКС.

Председателят на комисията отвори и другите два плика, в които са Решение № 281/15.03.2017 г., по н. д. № 974/2016 г. на ВКС и трети плик Решение № 10/16.02.2017 г. на ВКС по н.д. № 1256/2016 г.

Председателят на комисията разяснява на кандидатите методиката за оценяване на резултатите: 10 точки за бързо, точно и граматически правилно изписан текст, които ще се определят в зависимост от бързината и допуснатите грешки.

На кандидатите се разясни, че диктовката ще продължи 10 минути.

На кандидатите се диктува избрания текст, като в 09.39 часа започна диктовката.

В 09.40 часа се прекъсна диктовката поради възникване на проблем в компютъра на кандидата Галина Стоянова.

В 09.44 часа, след отстраняване на техническия проблем на компютъра, се започна диктовката отново, от трети абзац на Решение № 179/07.11.2016 г., по гр.д. № 1237/2016 г. на ВКС, с текст Ответникът.

Диктовката приключи в 09.54 часа до страница първа от Решение № 179/07.11.2016 г., по гр.д. № 1237/2016 г. на ВКС, до текста 2,55% включително.

След приключване на диктовката се дава възможност на кандидатите в рамките на 2 /две/ минути да отстранят грешки и оформят текста.

След изтичане на обявеното време кандидатите приключват с оформянето на текста.

Разяснява се съхраняването на файловете и записване на имената им под текста.

Текстовете на всеки кандидат се принтират.

Кандидатите напускат заседателната залата за проверка на текстовете им.

В 10.55 часа Председателят на комисията обявява на кандидатите резултатите от втория етап на конкурса писмен изпит /писане на текст под диктовка, представляващ проверка за практическо умение за бързо, точно и граматически правилно записване на текст, като писмените работи са оценени по 0,1 за грешка и по 0,5 за неизписване на дума или израз. Изчислени по този алгоритъм резултатите са следните:

Галина Цанкова Стоянова 7,7 точки, Силвия Ненчева Павлова 6,1 точки, Мария Стоянова Стоянова 3,9 точки и Петя Тодорова Иванова 0 точки.

Галина Цанкова Стоянова и Силвия Ненчева Павлова се класират за следващия етап събеседване по Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители.

Кандидатите Мария Стоянова Стоянова и Петя Тодорова Иванова напускат заседателната зала.

Комисията дава възможност на допуснатите до трети етап кандидати да изберат поредността на участието им.

Кандидата Галина Стоянова излиза от заседателната зала.

Устното събеседване се извърши върху идентични въпроси по Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители.

.

Комисията се оттегли на съвещание.

Комисията обсъди и оцени отговорите на кандидатите от събеседването по следните критерии: Всеки член на комисията оценява кандидатите за изчерпателен отговор 1 т. и за непълен отговор 0.5 точки.

След преценка на изложението комисията даде следните оценки:

На кандидата Галина Цанкова Стоянова 4,5 т. и на Силвия Ненчева Павлова 3 точки.

Комисията съобрази представените писмени документи при допускане на кандидатите, отчете бързината, верността и спазването на граматическите правила, взе предвид познанията на кандидатите по приложение на Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители, и счита, че следва да класира кандидатите, според получените резултати, поради което

Р Е Ш И:

КЛАСИРА кандидатите в конкурса за длъжността съдебен секретар при ОС Ловеч, проведен въз основа на Заповед № 00076/17.02.2017 г., на Административния ръководител-председател на Окръжен съд Ловеч, а именно:

На първо място:

Галина Цанкова Стоянова с общ сбор точки 12,2, от които 7,7 на диктовка и 4,5 точки на събеседване.

На второ място:

Силвия Ненчева Павлова с общ брой точки 9,1, от които 6,1 на диктовка и 3 точки на събеседване.

Протоколът, ведно с всички документи на класираните кандидати да се предоставят на Административния ръководител председател на Окръжен съд Ловеч на основание чл. 140 от ПАС за сключване на споразумение с класирания на първо място кандидат.

КОМИСИЯ:

Председател: /п/

Членове: 1./п/

2./п/

__________________________

Публикувано на 18.04.2017г.

Л О В Е Ш К И О К Р Ъ Ж Е Н С Ъ Д

З А П О В Е Д

№ 00127/07.04.2017г.

На основание Решения на Пленума на ВСС № 24/09.06.2016 г. и № 27/07.07.2016 г., чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС с цел реализиране на приход от отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост

НАРЕЖДАМ:

I.       Откривам процедура за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

1. Обект, който ще се отдава под наем: части от недвижим имот, публична държавна собственост, находящи се на партерен и трети етаж на Съдебната палата гр.Ловеч.

2. Предназначение на обекта: поставяне на два броя кафе машини.

3. Срок за отдаване под наем на обекта: 5 години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Специални изисквания към участниците:

-  да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по обявяване на несъстоятелност;

-  да не е в производство по ликвидация;

-  да не е лишен от право да упражнява търговска дейност, включително управител или член на управителен орган на участника. В случай, че членовете са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;

-       да не е осъден с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитиран, ако е юридическо лице да не е осъждан неговият управител или член на управителен орган на участника. В случай, че членовете са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;

-   да няма парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 87, ал. 6, във връзка чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

-   да не е свързано лице по смисъла на 1, т. 1 от ДР от ЗПУКИ.

5. Начална тръжна цена: 180 лв. с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия и др.

6. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на Окръжен съд гр.Ловеч IBAN: BG39 CECB 9790 3369 9373 00 , BIC: CECB BGSF която обезпечава изпълнението на договора.

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 5-то число на текущия месец по сметка на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, гр.София, Българска народна банка, IBAN: BG69 BNBG 9661 3100 1738 01, BIC: BNBG BGSD.

- консумативните разходи за ел. енергия и др. свързани с ползването на имота се определят на база контролни измервателни уреди и се заплащат от наемателя по транзитната сметка на Окръжен съд гр.Ловеч IBAN: BG48 CECB 9790 3169 9373 00, BIC: CECB BGSF.

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 50.00 лева, която се внася по сметка на Окръжен съд гр.Ловеч IBAN: BG39 CECB 9790 3369 9373 00, BIC: CECB BGSF: , най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8.Срок за закупуване на тръжната документация: до 17.00 часа на 15 май 2017г.

9. Цената на тръжната документация е 10.00лева, като същата се внася по сметка на Окръжен съд гр.Ловеч , IBAN: BG39 CECB 9790 3369 9373 00, BIC: CECB BGSF

Тръжната документация се получава, след представяне на документ за внесената сума в Регистратурата на Окръжен съд, находяща се на партерен етаж в Съдебна палата гр.Ловеч, в рамките на работния ден.

10. Заявления за участие в търга се подават в регистратурата на Окръжен съд гр.Ловеч находяща се на партерен етаж в Съдебната палата гр.Ловеч .

Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 18 май 2017г.

11.Огледи на обекта могат да се извършват до 17.00 часа на 18 май 2017г. само след закупуване на тръжната документация и след предварително съгласуване на времето за извършването му със съдебния администратор, стая 304 ет.3 на Съдебната палата, тел:068/689898.

12. Търгът ще се проведе на 26 май 2017г. в сградата на Окръжен съд гр.Ловеч, зала 327, ет.3 от 11.00 часа.

II. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща:

1.     Условия за участие в търга;

2.    Образец на заявление за участие в търга;

3.    Информация за кандидата;

4.    Образец на ценово предложение;

5.    Проект на договор за наем;

6.    Декларация за свързани лица;

7.    Декларация за оглед на обекта;

8.    Декларация за приемане клаузите на договора;

III.                   Определям състава на комисията по провеждане на търга, както следва: Председател: ********** ******

Членове: ********** ******

********** ******

Резервен член на комисията ********** ******

IV.            Условията на търга да се публикуват в два централни ежедневника. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Съдебната палата гр.Ловеч и на Интернет страницата на Окръжен съд гр.Ловеч, в раздел Обяви и съобщения.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС ЛОВЕЧ: /п/

/Милена Вълчева/

Тръжна документация

__________________________

Публикувано на 12.04.2017г.

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността съдебен секретар по чл.67 ал.1 т.1 от КТ в Окръжен съд-Ловеч, изготвен на основание протокол от 24.03.2017 г. на комисията, назначена със заповед №00076/17.02.2017 г. на Адм.ръководител-председател на Ловешки окръжен съд

ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ, подредени по реда на подаване на заявлението:

3.   Петя Тодорова Иванова с вх.№1709/8.03.2017 г.

4.   Галина Цанкова Стоянова с вх.№2065/20.03.3017 г

5.   Мария Стоянова Стоянова с вх.№2045/20.03.2017 г.

6.   Силвия Ненчева Павлова с вх.№2157/22.03.2017 г.

НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ кандидати, които не са подали всички необходими документи:

1.Виолета Руменова Романова с вх.№1979/16.03.2017 г. не е приложила изискуемия се документ, удостоверяващ владеене на машинопис или компютърен машинопис.

2.Биляна Маринова Серафимова с вх.№2016/17.03.2017 г. не е подписала подаденото от нея заявление за участие в конкурса.

3.Марина Данчева Николова с вх.№2165/22.03.2017 г. не е подписала заявлението си за участие в конкурса, както и мотивационното си писмо, а към документите не е приложила изискуемия се документ, удостоверяващ владеене на машинопис или компютърен машинопис.

На основание заповед № 00075/17.02.2017 г. комисията обявява, че допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 12.04.2017 г. в 9,30 часа на трети етаж в Заседателната зала на Съдебната палата за провеждане на конкурса.

Недопуснатите до конкурс кандидати могат да подадат жалба по реда на чл.137, ал.7 от ПАС до Административния ръководител председател на Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от обявяване на настоящия списък.

Настоящия списък да се постави на информационното табло на Окръжен съд-Ловеч в Съдебната палата ет.ІІІ срещу стая 304, както и да се публикува в Интернет-страницата на съда.

__________________________

Публикувано на 28.03.2017г.

ОКРЪЖЕН СЪД гр.ЛОВЕЧ

Ул. Търговска №41, тел.: 068 / 68 98 98

ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

По чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

1. Кратко описание на длъжността: - изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания; изготвя писма до различни инстанции, в изпълнение разпорежданията на съда; изготвя формуляри, списъци и други документи, изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-     компютърна грамотност MS Office /Word, Excel/;

-     владеене на машинопис или компютърен машинопис;

-     познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване;

-     отлични познания по стилистика, правопис, граматика, пунктуация;

-     познания по документообработващи и деловодни автоматизирани системи;

-     умения за водене на кореспонденция (оформяне на писмо, удостоверения, молби и др. официални документи);

-     минимална степен на завършено образование - средно (средно-специално) и препоръчителен опит две години общ трудов стаж;

-     лични делови качества: инициативност, комуникативност, лоялност, организационни умения и способност за работа в екип;

Предимства: опит при изпълнението на функции сходни с тези на длъжността съдебен секретар.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Административният ръководител председател на Окръжен съд гр.Ловеч назначава комисия в състав от трима членове за провеждане на конкурса.

След изтичане на едномесечния срок за приемане на документи за участие в конкурса, комисията провежда заседание за допускане на кандидатите и изготвя списък на допуснатите кандидати, като посочва датата, началният час и мястото на провеждане на конкурса. Началото на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни след изнасянето на списъците.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати да се поставят на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата, етаж ІІІ, срещу стая 304, както и да се публикуват на Интернет-страницата на съда, не по-късно от 7 дни след изтичане на едномесечния срок за подаване на заявление за участие в конкурса 23.03.2017 година.

Недопускането до конкурс подлежи на ожалване по реда на чл. 137, ал. 7 от ПАС.

При подадени документи от съдебен служител на Окръжен съд гр. Ловеч или съдебен служител от друг орган на съдебната власт на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ конкурс не се провежда. Предимство при назначаване ще има кандидатът с по-дълъг стаж в органите на съдебната власт на конкурсната длъжност при явяване на двама или повече кандидати.

Конкурсът ще се проведе на 3 етапа:

1. по документи;

2. писмен изпит /писане на текст под диктовка представляващ проверка за практическо умение за бързо, точно и граматически правилно записване на текст/;

3. събеседване по Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители, които ще бъдат публикувани на Интернет-страницата на съда в раздел Нормативни актове.

4. Начин на оценяване на кандидатите:

Да се проведе писмен изпит - диктовка на текст в рамките на 10 минути при максимален брой точки за оценка - 10 точки.

До събеседване да бъдат допуснати кандидати, които са събрали минимум 6 точки от писмения изпит.

Устното събеседване с кандидатите да се извърши върху идентични въпроси по Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители, при максимален брой точки за оценка 5 точки.

При равен брой точки да се съобразят допълни критерии трудов стаж, образование и други.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

-       мотивационно писмо;

-       писмено заявление за участие по образец.

-       писмено пълномощно за подаване на документи /ако това не се прави лично от кандидата/;

-       автобиография /СV/;

-       лична карта /копие/;

-       копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;

-       декларация за липса на обстоятелствата по чл. 132 от Правилника за администрацията в съдилищата във връзка с чл. 107а от КТ - образец;

-       Декларация по чл. 131 от Правилника за администрацията в съдилищата образец;

-       диплом за завършено образование /копие/;

-       свидетелство за съдимост - оригинал;

-       медицинско свидетелство за работа - оригинал;

-       удостоверение за липса на психично заболяване оригинал;

-       документ, удостоверяващ компютърна грамотност /копие/;

-       документ, удостоверяващ машинопис или компютърен машинопис;

-       копия от документи за придобити допълнителни квалификации, стенография, препоръки от предишни работодатели и др. /представят се по желание на кандидата/.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени, като при подаване на документите се представят оригиналите за сравнение.

Образци на заявления и декларации ще са на разположение в стая 304, етаж 3, на Съдебната палата съдебен администратор и на Интернет страницата на съда http://www.lovech.court-bg.org, раздел Обяви и съобщения.

Минимален размер на основната заплата за длъжността съдебен секретар, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт: ОМЗ 591 лв. (566 лв. + 25 лв.ранг)

6. Място и срок за подаване на документите:

Съдебна палата гр. Ловеч, съдебен администратор етаж 3, стая 304, всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа.

Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще е на разположение в стая 304, ет. ІІІ на Съдебната палата съдебен администратор и на Интернет-страницата на съда http://www.lovech.court-bg.org, раздел Обяви и съобщения.

ОБЯВАТА ЗА КОНКУРСА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА

ВЪВ ВЕСТНИК ЛОВЕЧ ПРЕС НА 23.02.2017 г.

Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата етаж 3, срещу стая 304, както и на Интернет-страницата на съда http://www.lovech.court-bg.org, раздел Обяви и съобщения.

Документи за кандидатстване Длъжностна характеристика Към Нормативни актове

__________________________

Публикувано на 23.02.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.02.2017 г., от 10.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по НОХД № 40/2017 г. по описа на съда, образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Ловеч против Генади Станев Петков.

С обвинителния акт е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 НК за това, че на 16.07.2016 г., в гр. Ловеч, при условията на опасен рецидив Генади Станев Петков отнел чужди движими вещи на обща стойност 59,23 лв. от владението на Светлозар Митков Петров, като употребил сила.

На 27.02.2017 г., от 10.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по НОХД № 37/2017 г. по описа на съда, образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Ловеч против Марин Живков Стефанов.

С обвинителния акт е повдигнато обвинение на Марин Живков Стефанов за престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 5, вр. чл.342, ал.1, предл. 3 НК за това, че на 07.04.2016 г., на автомагистрала Хемус, в района на гр. Ябланица, при управление на МПС (лек автомобил, негова собственост) нарушил правилата за движение (чл. 20, ал.2 ЗДвП) изгубил контрол на превозното средство и по непредпазливост причинил смъртта на Таничка Маринова Николова и Живко Стефанов Николов.

На 06.02.2017 г. в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. по описа на съда с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

В същото съдебно заседание ще продължи съдебното следствие, чрез събиране на доказателствата по делото.

__________________________

Публикувано на 31.01.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

В открито съдебно заседание, проведено на 18.01.2017 г. по ЧНД № 32/2017 г. и ЧНД № 33/2017 г. по описа на Окръжен съд Ловеч, произнасяйки се по искане на Окръжна прокуратура Ловеч, състав на същия съд взе на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на Божидар Георгиев Гокин и Мирослав Илиев Еленков обвиняеми по чл. 199, ал. 2 НК (грабеж придружен с убийство на Иван Масърлиев, извършен на 19.12.2016 г., в с. Български извор).

Определението на съда, с което обвиняемите са задържани, подлежи на обжалване пред Апелартивен съд Велико Търново, като делото пред този съд е насрочено за 27.01.2017 г., в случай на постъпили жалби от обвиняемите или защитниците им.

__________________________

Публикувано на 19.01.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.01.2017 г., от 14.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по ЧНД № 32/2017 г. по описа на съда, образувано по искане от Окръжна прокуратура Ловеч за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на Божидар Георгиев Гокин обвиняем по чл. 199, ал. 2 НК (грабеж придружен с убийство на Иван Масърлиев, извършен на 19.12.2016 г., в с. Български извор).

На 18.01.2017 г., от 15.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по ЧНД № 33/2017 г. по описа на съда, образувано по искане от Окръжна прокуратура Ловеч за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на Мирослав Илиев Еленков обвиняем по чл. 199, ал. 2 НК (грабеж придружен с убийство на Иван Масърлиев, извършен на 19.12.2016 г., в с. Български извор).

__________________________

Публикувано на 18.01.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 22.12.2016 г., от 14,30 ч., в заседателна зала на Окръжен съд Ловеч, се проведе пресконференция по проект Образователна програма Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие.

На срещата присъстваха лектори и наставници по проекта от Районен съд Ловеч, Окръжен съд Ловеч, Районна прокуратура Ловеч и Окръжна прокуратура Ловеч, както и представители на Община Ловеч.

Информация за изявленията на участниците по представяне реализацията на програмата може да бъде получена на следния електронен адрес: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1487714

__________________________

Публикувано на 29.12.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 22.12.2016 г., от 14,30 ч., в заседателна зала на Окръжен съд Ловеч, намираща се на третия етаж в сградата на Съдебната палта в гр. Ловеч, ще се проведе пресконференция по проект Образователна програма Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. На срещата ще присъстват лектори и наставници по проекта от Районен съд Ловеч, Окръжен съд Ловеч, Районна прокуратура Ловеч и Окръжна прокуратура Ловеч. Поканени за участие са представители на Регионален инспекторат по образование Ловеч и Община Ловеч партньори по проекта, както и местни и централни медии.

__________________________

Публикувано на 20.12.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 27.10.2016 г. в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. по описа на съда с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

С прочитане на обвинителния акт от представителя на Окръжна прокуратура Ловеч се даде ход на съдебното следствие. На съдебното следствие се разпитаха част от свидетелите по делото.

Разглеждането на делото с продължаване на съдебното следствие е отложено за 15, 16, 22, 23 и 24 ноември 2016г. от 10.00 часа.

__________________________

Публикувано на 02.11.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

С разпореждане от 11.07.2016 г. Административният ръководител Председател на Окръжен съд Ловеч е отказал да извърши повторно разпределение на НОХД № 221/2015 г. по описа на съда и разпоредил делото да се докладва на съдебния състав за продължаване на съдопроизводствените действия. В мотивите е отбелязано, че не са налице основанията за повторно разпределение на делото, посочени в т.4.4 от Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, приета с Решение на ВСС протокол № 57/04.12.2014 г., изменена и актуализирана с Решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г. Прието е, че от страна на разпределящия делото зам.административен ръководител-зам.председател на Окръжен съд Ловеч не е допуснато нарушение на принципа за случайния подбор, визиран в чл.9 от ЗСВ.

__________________________

Публикувано на 11.07.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 05.07.2016 г. от 10.00 часа в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. по описа на съда с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

Беше даден ход на делото. Същото е отложено за 19.07.2016г. от 10.00ч. като е докладвано на Административния ръководител Председател на ОС-Ловеч за произнасяне на основание чл.9, ал.2 от ЗСВ.

__________________________

Публикувано на 11.07.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

С присъда № 11/01.07.2016 г. по НОХ дело № 367 по описа за 2015 година Ловешкият окръжен съд призна подсъдимия ФИЛИП АСПАРУХОВ МИХАЙЛОВ ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2015 година, около 18.50 часа, /посока на движение от с. Лесидрен, Ловешка област към гр. Троян/ при километър 1.800, в землището на с. Лесидрен, Ловешка област, при управление на МПС, нарушил правилата за движение по пътищата - чл. 21, ал. 1, ред 2, колона 2-ра от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на Велислава Иванова Цанкова и Марино Дианов Цветанов и средни телесни повреди на Петя Михайлова Божкова, поради което и на основание чл. 343, ал. 4, във вр. с ал. 3 предл. 4-то и 5-то, б. б", във вр. чл. 342, ал. 1, предл 3-то, във вр. чл. 2, ал. 2 от НК и ГО ОСЪДИ на 8 ГОДИНИ лишаване от свобода, което да изтърпи при СТРОГ режим в Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 343г от НК съдът наложи на ФИЛИП АСПАРУХОВ МИХАЙЛОВ наказание по чл. 37, т. 7 от НК лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДНА от така определеното наказание лишаване от свобода времето, през което ФИЛИП АСПАРУХОВ МИХАЙЛОВ е бил с мярка за неотклонение Задържане по стража, и времето през което същият е бил с мярка за неотклонение Домашен арест.

__________________________

Публикувано на 01.07.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 27.06.2016 г. от 10.00 часа в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. по описа на съда с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

Съдебното заседание по делото бе отложено поради депозирана молба с болничен лист от адвокат Царска, процесуален представител на подсъдимата Биляна Драгомирова Василева и изразеното в съдебно заседание становище на последната за участието на адвокат Царска в процеса.

Делото е отложено за 05, 08 и 19.07.2016г. от 10.00 часа, и резервни дати 25, 26, 27, 28 и 29.07.2016г. от 10.00 часа.

__________________________

Публикувано на 28.06.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 30.05.2016 г. от 10.00 часа в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. по описа на съда с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

Съдебното заседание по делото бе отложено поради депозирана молба с болничен лист на Детелин Пърлев.

Делото е отложено за 27 и 28.06.2016г., 05, 08 и 19.07.2016г. от 10.00 часа, и резервни дати 25, 26, 27, 28 и 29.07.2016г. от 10.00 часа.

__________________________

Публикувано на 31.05.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 26.04.2016 г. от 10.00 часа в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. по описа на съда с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

Съдебното заседание по делото бе отложено поради депозирана молба с болничен лист на Детелин Пърлев.

Делото е отложено за 25 и 26.05.2016г. от 13.00 часа, и 30.05.2016г. от 10.00 часа.

__________________________

Публикувано на 03.05.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.04.2016 г. от 10.00 часа в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. по описа на съда с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

Съдебното заседание по делото бе отложено поради представен болничен лист на процесуалния представител на Биляна Василева.

Делото е отложено за 26 и 27.04.2016г. от 13.00 часа.

__________________________

Публикувано на 18.04.2016г.

"ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ"

В ОКРЪЖЕН СЪД - гр.ЛОВЕЧ

 

ОКРЪЖЕН СЪД - гр.ЛОВЕЧ организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на 15.04.2016 год.

Каним всички желаещи от 9.00 ч. до 16.00 ч. да посетят сградата на съда на адрес: гр.Ловеч, ул."Търговска" № 41, Съдебна палата.

През този ден ще имате свободен достъп до службите на съда - наказателно и гражданско деловодство, архив и фирмено отделение, както и да присъствате на разглежданите дела в съдебни зали № 102 и № 327 на Окръжен съд-Ловеч.

Ако имате интерес към тази инициатива, при посещението си в Съдебната палата следва да носите документ за самоличност за проверка от органите на ОЗ Охрана.

СЪОБЩЕНИЕ

На 01.04.2016 г. от 10.00 часа в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. по описа на съда с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

Съдебното заседание по делото бе отложено поради отказ на упълномощения от подсъдимия Милев защитник до този момент и ангажиране на нов защитник от страна на подсъдимия. Съдът предостави възможност на същия да се запознае с материалите по делото.

Делото е отложено за 18 и 19.04.2016г. от 10.00 часа и за 21, 25 и 26.04.2016г. от 13.00ч.

__________________________

Публикувано на 01.04.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.04.2016 г. от 9.30 ч. е насрочено за разглеждане НОХД № 95/2016 г. по описа на ОС-Ловеч с подсъдима НИНА ТОДОРОВА БАЙЧЕВА за престъпление по чл.123, ал.1 предл.2 от НК.

__________________________

Публикувано на 14.03.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.03.2016 г. от 10.00 часа в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 367/2015 г. по описа на съда с подсъдим Филип Аспарухов Михайлов. Съдът отложи разглеждането на делото за 22.04.2016 г. от 10.00 часа и резервна дата 28.04.2016 г. от 10.00 часа за депозиране заключенията на вещи лица по допусната съдебномедицинска експертиза и допълнителна автотехническа експертиза.

__________________________

Публикувано на 11.03.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.02.2016г. от 14.00 часа в зала 102 на Окръжен съд гр.Ловеч ще се проведе откриване на пилотната образователна програма Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури, както и първия лекционен курс с ученици от десети клас на Гимназията за чужди езици Екзарх Йосиф I. Програмата представлява съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката и е продължение на същата, проведена през 2015г. Целта на програмата е превенция и повишаване на информираността на учениците относно структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

__________________________

Публикувано на 22.02.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.02.2016 г. от 10.00 часа в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. по описа на съда с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

Съдебното заседание по делото бе отложено за периода от 28.03.2016 г. до 01.04.2016 г. от 10.00 часа по искане на адвокат Царска процесуален представител на подсъдимата Биляна Драгомирова Василева, въз основа на представен болничен лист за заболяване на последната.

__________________________

Публикувано на 19.02.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 03.02.2016 г. от 10.00 часа в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. по описа на съда с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

Съдебното заседание по делото бе отложено за 18.02.2016 г., 19.02.2016 г., 22.02.2016 г. и 23.02.2016 г. от 10.00 часа по искане на адвокат Царска процесуален представител на подсъдимата Биляна Драгомирова Василева, поради заболяване на последната.

__________________________

Публикувано на 04.02.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.01.2016 г. от 10.00 часа в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 367/2015 г. по описа на съда с подсъдим Филип Аспарухов Михайлов. Съдът отложи разглеждането на делото за 10.03.2016 г. от 10.00 часа за разпит на свидетел очевидец и депозиране заключенията на вещи лица по автотехническа, съдебномедицинска и съдебно химическа експертизи.

__________________________

Публикувано на 22.01.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.01.2016 г. от 10.00 ч. е насрочено за разглеждане НОХД № 367/2015 г. по описа на ОС-Ловеч с подсъдим: ФИЛИП АСПАРУХОВ МИХАЙЛОВ за престъпление по чл. 343 ал. 4 във връзка с ал. 3, предл. 4-то и 5-то б. б във връзка с чл. 342 ал. 1 пр. 3 от НК.

__________________________

Публикувано на 22.12.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.12.2015 г. от 10.00 часа в Окръжен съд гр. Ловеч се проведе съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. по описа на съда с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

В съдебно заседание е депозирана молба за отлагане на делото след 27.01.2016 г. от адвокат Царска - процесуален представител на подсъдимата Биляна Драгомирова Василева с приложени към нея три болнични листа и епикриза. Поради обективна невъзможност на Василева да се яви с оглед на продължаващо лечение и заявено искане за личното й присъствие при разглеждане на делото, съдът отложи същото за посочените в предходното съдебно заседание резервни дати 04.02.2016 г., 05.02.2016 г., 08.02.2016 г. и 09.02.2016 г.

__________________________

Публикувано на 18.12.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

СТАНОВИЩЕ НА СЪДИИТЕ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

По повод излезли анонимни публикации в медиите за зависимост на съдии от Окръжен съд - Ловеч от местния бизнесмен Гриша Ганчев по дела на дружества, свързани с ПетролАД и Литекс, следва да бъдат оповестени следните факти.

На първо място недостоверно е обстоятелството, че по постъпил сигнал относно дела на цитираните дружества, до този момент не са предприети никакви действия от Министерството на правосъдието и Висшият съдебен съвет. Във връзка със сигнал изх. № 2822/05.06.2015 год. от синдиците на КТБ/н/ до Висшия съдебен съвет на Р България, бе извършена проверка от Инспектората при ВСС. В изготвеното за резултатите от нея становище след анализ на всяко едно дело поотделно е посочено: Делата в ОС-Ловеч са образувани и разпределяни съобразно изискванията на чл.35, ал.4 от ПАС. Не е нарушена разпоредбата на чл.9 ЗСВ и разпределението на делата е извършено електронно на принципа на случайния подбор, при спазване поредността на постъпването им и в рамките на съответното отделение. От приложените протоколи за избор на докладчик не може да се направи извод за евентуални манипулации в програмата при извършването на разпределението. Преразпределението на делата е извършено съобразно нормативните изисквания. Съдиите докладчици са се произнасяли своевременно по постъпилите заявления, молби и искания. Не се констатира нарушаване на изискването за разглеждане на делата в разумен срок, поради което сигналът е неоснователен /к.ц./.

Прави впечатление, че в публикациите не са цитирани имената на всички съдии, които разглеждат дела на посочените дружества, а са подбрани имената на съдиите докладчици по делата за несъстоятелност на тези дружества или са се произнасяли в производства по повод несъстоятелността. Затова считаме, че тяхната цел е да се повлияе на обективността и независимостта на съда при постановяване на неговите актове.

Аргумент за безпристрастното произнасяне на съда единствено въз основа на доказателствата е фактът, че след справка в деловодната система на съда за 2015 год. относно цитираните дружества е видно, че изходът на спорове, приключили с влязъл в сила съдебен акт, е с различен резултат.

Към настоящия момент в Окръжен съд Ловеч има висящи 34 граждански и търговски дела, по които страни в различно качество са цитираните дружества. Същите се администрират и разглеждат без изключение в сроковете и по правилата на процесуалния закон. При действието на разпоредбата на чл.212 от ЗСВ на този етап от развитието им делата не могат да бъдат коментирани от съда, тъй като са висящи.

За периода от 01.01.2015 год. до 20.11.2015 год. са разгледани и приключили с влязъл в сила съдебен акт 14 дела. По 9 от тях Ловешкият окръжен съд е оставил без уважение частните жалби на свързани с ПетролАД дружества против разпорежданията на незабавно изпълнение и издадените в полза на КТБ/н/ заповеди за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и допуснати срещу тях обезпечения. С влязло в сила решение едно от визираните дружества е осъдено да заплати на физическо лице сумата 33 600 евро. За същия период по 4 дела са уважени подадените от тези дружества частни жалби и искания.

Следва да се отбележи, че съдия Иваничка Константинова се отвежда по делата, свързани с тези дружества на основание чл.22 от ГПК.

Приемаме, че с публикуването на анонимни журналистически материали и тяхното тиражиране се цели грубо вмешателство в разглеждането на висящи дела и в независимостта на съдебната власт. Предвид дългогодишно изграждания и поддържан авторитет на съдиите от Окръжен съд Ловеч досега не е допускано и няма да бъде допуснато външно влияние върху свободното съдийско убеждение, основано само на върховенството на закона.

Въпрос на лична преценка за всеки от цитираните съдии ще бъде да защити правата си по реда на чл.49 от ЗЗД.

__________________________

Публикувано на 20.11.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.10.2015г. в Окръжен съд гр. Ловеч бе проведено съдебно заседание по НОХД № 221/2015 г. с подсъдими Милен Ганев Милев, Детелин Маринов Пърлев, Биляна Драгомирова Василева и Ирена Ринатовна Тихолова.

Въз основа на постъпила молба вх. № 5954/17.09.2015 г. от страна на адвокат Манолов, защитник на подсъдимия Детелин Пърлев относно служебната му ангажираност съответно за целия месец октомври 2015г., почти целия м.ноември 2015г. и за дати 02, 08, 09, 10, 11, 14 и 17 декември 2015г., молба от втория му защитник адвокат Петкова с искане разглеждането на делото да бъде отложено за след м. ноември 2015г. поради заболяване и становището на подсъдимият Детелин Пърлев, че желае защитниците му да участват при разглеждане на делото, съдът отложи същото за 18.12.2015г., 21.12.2015г., 22.12.2015г. и 23.12.2015г., за 10.00 часа, като определи и резервни дати съответно за м. януари 07, 08, 11, 12, 21, 22, 25 и 26 януари 2016г. от 10.00 часа, за 04, 05 ,08, 09, 18, 19, 22, 23, 25, 26 и 29 февруари 2016г. и 01.03.2016 г. от 10.00 часа.

__________________________

Публикувано на 15.10.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 14.10.2015 год. Ловешкият окръжен съд разгледа постъпилата молба на Филип Аспарухов Михайлов, обвиняем по досъдебно производство № 69 от 2015 год. по описа на РУП-гр.Угърчин. Михайлов е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл.343, ал.4 във вр. с чл.343, ал.3 бб и чл.342, ал.1, предл.3 от НК за това, че на 11.08.2015 год. в с.Лесидрен, обл.Ловешка около 18.50 ч. при управление на МПС нарушил правилата за движение по пътищата чл.20, ал.2, изр.2 от ЗДП и по непредпазливост причинил смъртта на Велислава Иванова Цанкова и Марино Дианов Цветанов, и телесна повреда на Петя Михайлова Божкова.

С определение на съда от същата дата по ч.н.д. № 292/2015 год. е изменена взетата по отношение на Филип Аспарухов Михайлов мярка за неотклонение от задържане под стража в домашен арест. Съдът е приел, че е изтекъл двумесечният срок от първоначалното вземане на мярка за неотклонение задържане под стража и се е съобразил с императивната разпоредба на чл.63, ал.4 от НПК, според която за непредпазливи деяния, за каквото е обвинен Михайлов, задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца.

С Постановление от 14.10.2015 год. на ОП-Ловеч по отношение на Михайлов е взета мярка по чл.68, ал.1 от НПК забрана за напускане пределите на РБългария.

__________________________

Публикувано на 15.10.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.10.2015г. от 9.30ч., 16.10.2015г. от 9.30ч. и 19.10.2015г. от 9.30ч.е насрочено за разглеждане НОХД № 221/2015г. по описа на ОС-Ловеч с подсъдими:

МИЛЕН ГАНЕВ МИЛЕВ за престъпления по чл. 205, ал.1, т.3, във вр. с чл. 202, ал.2, т. 1, във вр. с чл. 26, ал.1 и чл. 282, ал.2, пр.1 и 2, във вр. с ал.1, пр.2 от НК;

ДЕТЕЛИН МАРИНОВ ПЪРЛЕВ за престъпления по чл. 310, ал.1, пр. 1 и 2, във вр. с чл. 308, ал.1, пр.1 и ал. 2, пр. 12 и 14, във вр. с чл. 26, ал.1; чл. 283, пр. 2 и чл. 283, пр.2 от НК;

ИРЕНА РИНАТОВНА ТИХОЛОВА за престъпление по чл. 283, пр.2 от НК;

БИЛЯНА ДРАГОМИРОВА ВАСИЛЕВА за престъпление по чл. 316, пр. 3, във вр. с чл. 309, ал.1 от НК.

__________________________

Публикувано на 10.08.2015г.

О Б Я В А

Окръжен съд Ловеч, на основание Заповед № 00220 от 02.07.2015г. на Председателя на съда, обявява конкурс за обслужваща банка.

Срок за подаване на документите до 27.07.2015г. включително, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа.

Изискванията за изготвяне на предложенията, необходимите документи и критериите за оценка са можете да изтеглите от тук:

1.           Заповед № 00220/02.07.2015 год. на Председателя на ОС Ловеч

2.           Образец на заявление за участие в конкурса

3.           Образец на оферта - предложение по критериите, съгласно заповедта

4.           Проекто-договор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15.06.2015 год. от 9.00 ч в заседателната зала на Община-Ловеч ще бъде проведен регионален семинар на тема: Националният съдия и правото на Европейския съюз с лектор г-н Александър Арабаджиев съдия в Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Семинарът се организира съвместно от Окръжен съд Ловеч и Административен съд Ловеч.

Участие в семинара ще вземат съдия Боян Магдалинчев Зам.председател на Върховния административен съд, съдия Янко Янев Председател на Апелативен съд Велико Търново, съдия Милка Панчева Председател на VІ отделение във Върховния административен съд, председателите на окръжните съдилища от съдебния район на Апелативен съд Велико Търново, председатели на административни съдилища, съдии в районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд Ловеч.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ

за придобиване на юридическа правоспособност

Във връзка с провеждането на законоустановения стаж на стажант-юристите, както и за подобряването на организацията при провеждане на изпитите за придобиване на юридическа правоспособност на основание чл.299, ал. 1, изречение първо, във вр. с чл. 298 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 3, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието и запитване per. № 94-К-25/09.02.2015 г.

Със Заповед № СД-03-197 от 02.04.2015г. министъра на правосъдието ИЗМЕНЯ Заповед № ЛС-И-1123/28.10.2014 г. на министъра на правосъдието, като в т. 3 на заповедта заличава текст със следното съдържание: 17 и 18 септември 2015г.", и на неговото място създава следния текст: 10 и 11 септември 2015г." В останалата част заповедта остава непроменена.

"ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ"

В ОКРЪЖЕН СЪД - гр.ЛОВЕЧ

 

ОКРЪЖЕН СЪД - гр.ЛОВЕЧ организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на 16.04.2015 год. - Ден на българската конституция и празник на юриста.

Каним всички желаещи от 9.00 ч. до 16.00 ч. да посетят сградата на съда на адрес: гр.Ловеч, ул."Търговска" № 41, Съдебна палата.

През този ден ще имате свободен достъп до службите на съда - наказателно и гражданско деловодство, архив и фирмено отделение, както и да присъствате на разглежданите дела в съдебни зали № 102 и № 327 на Окръжен съд-Ловеч.

От 10.30 ч. Председателят на Окръжен съд-Ловеч ще демонстрира нагледно пред представители на електронните и печатни медии разпределението па делата на случаен принцип.

С цел реализиране на информационна-образователна кампания сред младите хора, от 14.00 ч. ученици от 10 клас на ГЧЕ Екзарх Йосиф I" -гр.Ловеч, които участват в Пилотната образователна програма Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури." ще бъдат запознати със статута, структурата и функциите на съдебната власт, както и с организацията на дейността на Окръжен съд-Ловеч.

Надяваме се с провеждането на Ден на отворените врати" да допринесем за повишаване на доверието в съдебната власт и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.

В срок до 14.04.2015 год. може да изпратите въпроси, свързани с работата на съда на електронната ни поща: los@gbg.bg .

Ако имате интерес към тази инициатива, при посещението си в Съдебната палата следва да носите документ за самоличност за проверка от органите на  ОЗ"Охрана".

 

Със свое решение на заседание, проведено на 05.03.2015г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за ученическо есе на тема Познатата и непозната съдебна власт; Обявяване на награда за медийно отразяване на Дните на отворени врати в петте апелативни района

РЕШИ:

ОБЯВЯВА конкурс за ученическо есе на тема Познатата и непозната съдебна власт, в което могат да участват : 

- в конкурсите по апелативни райони - ученици от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата от съответния апелативен район: 

Апелативен район София - области София, Видин, Враца, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград. 

Апелативен район Велико Търново области Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе. 

Апелативен район Варна области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра. 

Апелативен район Бургас области Бургас, Ямбол и Сливен. 

Апелативен район Пловдив области Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали. 

- в конкурса на Висшия съдебен съвет - ученици от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата в гр.София . 

В конкурсите за всеки апелативен район и за ВСС ще бъдат отличени по три есета, авторите на които ще получат награди таблет, I-pod и електронна книга, а отличените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС и на Фейсбук страницата Дни на отворените врати в Темида 2015г. 

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 31.03.2015г по електронна поща на съответните адреси: 

за Апелативен район София konkurs.sofia@vss.justice.bg 

за Апелативен район В.Търново konkurs.vtarnovo@vss.justice.bg 

за Апелативен район Варна konkurs.varna@vss.justice.bg 

за Апелативен район Бургас konkurs.burgas@vss.justice.bg 

за Апелативен район Пловдив - konkurs.plovdiv@vss.justice.bg 

за Висш съдебен съвет konkurs.vss@vss.justice.bg 

Обявяването на победителите и в