Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Обяви и Съобщения  
 
New Page 1

ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

 

ОБЯВЯВА

 

З А П О В Е Д

 

№ 494

04 ноември 2019г.

 

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл.13, ал. 5 от ППЗДС с цел отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, както и на възможнастта за реализиране на приход от отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост и решение на Пленума на Висш съдебен съвет по т. 2 от протокол № 25/03.08.2017г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

I.       Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

 

1.           Обект, който ще се отдава под наем: част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящ се на партерен етаж на Съдебната палата гр.Ловеч, ул. Търговска № 41.

2.           Предназначение на обекта: Банков офис за събиране на държавни такси, депозитни суми, разноски по дела.

3.           Срок за отдаване под наем на обекта: 5 години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4.           Специални изисквания към участниците:

-         да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по обявяване на несъстоятелност;

-         да не е в производство по ликвидация;

-         да не е лишен от право да упражнява търговска дейност, включително управител или член на управителен орган на участника. В случай, че членовете са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;

-         да не е осъден с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитиран, ако е юридическо лице да не е осъждан неговият управител или член на управителен орган на участника. В случай, че членовете са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;

-         да няма парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 87, ал. 6, във връзка чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

-         да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ.

5.           Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска – 1200.00лв. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода и др.

6.           Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

-         в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, същият внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на Окръжен съд гр.Ловеч IBAN: BG39 CECB 9790 3369 9373 00, BIC: CECB BGSF, която обезпечава изпълнението на договора;

-         наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец чрез набирателната сметка на Окръжен съд гр.Ловеч IBAN: BG39 CECB 9790 3369 9373 00, BIC: CECB BGSF по сметка на Висш съдебен съвет в Българска народна банка,  BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG 69BNBG 9661 31001738 01.

-         консумативните разходи за ел. енергия, вода и др. свързани с ползването на имота се определят на база контролно измервателните уреди и споразумителен протокол,  и се заплащат от наемателя по транзитната сметка на Окръжен съд гр.Ловеч  IBAN: BG48 CECB 9790 3169 9373 00,  BIC: CECB BGSF.

7.           Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 600.00 лева, която се внася по сметка на Окръжен съд гр.Ловеч  IBAN: BG39 CECB 9790 3369 9373 00,  BIC: CECB BGSF: , най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8.           Срок за закупуване на тръжната документация: до 30 – ия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в националните ежедневници.

9.           Цената на тръжната документация е 20.00 лева, като същата се внася по сметка на Окръжен съд гр.Ловеч, IBAN: BG39 CECB 9790 3369 9373 00,  BIC: CECB BGSF.

Тръжната документация се получава, след представяне на документ за внесената сума в Регистратурата на Окръжен съд, находяща се на партерен етаж в Съдебна палата гр.Ловеч, в рамките на работния ден.

10.      Заявления за участие в търга се подават в Регистратурата на Окръжен съд гр.Ловеч, находяща се на партерен етаж в Съдебната палата гр.Ловеч, ул. Търговска № 41.

Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 09 декември 2019г.

11.      Огледи на обекта могат да се извършват само след закупуване на тръжната документация до 17.00 часа на 06 декември 2019г., след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа със съдебен администратор, стая 304, ет.3 на Съдебната палата, тел: 068/689898.

12.      Търгът ще се проведе на 12 декември 2019г. в сградата на Съдебната палата гр. Ловеч, ул. Търговска № 41, зала 327, ет.3 от 13.00 часа.

 

II. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща:

1.           Копие от заповед  № 494/04.11.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост;

2.           Условия за участие в търга;

3.           Образец на заявление за участие в търга;

4.           Информация за кандидата;

5.           Образец на ценово предложение;

6.           Декларация за оглед на обекта;

7.           Декларация по §1, т.15 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;

8.           Проект на договор за наем;

9.           Декларация за приемане клаузите на проекта на договора;

10.      Декларация по чл.19а от ЗДС.

 

III.                   Определям състава на комисията по провеждане на търга, както следва:                 Председател: **********

                 Членове: 1. **********

                                         2. **********

Резервни членове на комисията: 1. **********

                                                     2. **********

 

IV.            Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се публикува в два централни ежедневника, да се обяви в тридневен срок от издаването й на информационното табло на Окръжен съд Ловеч  в Съдебната палата етаж ІІІ, срещу стая 304, на Интернет страницата на Окръжен съд гр. Ловеч, както и на сайта lovechtoday.eu – Ловеч днес.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА:     /п/

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС - ЛОВЕЧ

 

__________________________

Публикувано на 08.11.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Мярка за неотклонение

 

С определение от 21.10.2019 г., постановено по ЧНД № 441/2019 г. по описа на Окръжен съд Ловеч, състав на същия съд взе на мярка за неотклонение „домашен арест“ по отношение на В.П.В. – обвиняем по чл. 115 НК (умишлено убийство).

Съдът се е мотивирал, че макар да съществува обосновано предположение за извършване на престъплението, за което обвиняемият е привлечен, по отношение на него не е налице опасност да се укрие или да извърши престъпление. Изводът за липса на опасност съдът е изградил с оглед семейното положение на обвиняемия и добрите характеристични данни за него, наличието на регистриран адрес, на който обвиняемият живее със семейството си, извършеното от обвиняемия уведомяване на органите на реда.

Определението на съда, с което е взета мярката „домашен арест“, подлежи на обжалване пред Апелативен съд Велико Търново, като делото пред този съд е насрочено за 31.10.2019 г. от 10:00, в случай на постъпили жалба или протест.

__________________________

Публикувано на 21.10.2019г.

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Мярка за неотклонение

 

На 21 октомври 2019 година, понеделник, от 14,30 часа в Окръжен съд – Ловеч ще бъде гледана мярката за неотклонение на В.П.В, обвинен в извършване на умишлено убийство по чл. 115 НК.

Искането за задържане е направено от Окръжна прокуратура и е внесено в съда на 21.10.2019 година.

__________________________

Публикувано на 21.10.2019г.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ” КЪМ „ДЕ ЮРЕ“ ЕООД –

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ЦПО организира курс за обучение за придобиване на квалификация по професията „съдебен служител“ /346040/, от област на образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление 346 „Секретарски и административни офис дейности”, конкретно – специалността „съдебна администрация”.

Повече информация ТУК

__________________________

Публикувано на 01.10.2019г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт" за ученици от VIII до XII клас от българските училища в страната и одобри Регламент за провеждане на конкурса за ученическо есе през 2019 г.

Есетата да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г. г. на електронна поща: konkurs.vss@vss.justice.bg.

Обявяването на победителите, връчването на първа награда -лаптоп, и на две поощрителни награди - фотоапарати, както и на грамотите на отличените ученици, ще се проведе в Деня на отворени врати на ВСС на 07.06.2019 г. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС.

За обявения конкурс ще бъде уведомено Министерството на образованието и науката, като в срок до 30.04.2019 г. следва да бъде определен по един представител на МОН и на Регионалното управление на образованието - София-град, за участие в конкурсната комисия за оценка и класиране на участниците в конкурса за ученическо есе.

Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.

 

__________________________

Публикувано на 03.04.2019г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 28.02.2019 г. в гр. Ловеч ще бъде открита „Синя стая” за изслушване на деца – жертви или извършители на престъпления.

„Синята стая” е изградена от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по Тематичен фонд „Сигурност”. Помещението е предоставено безвъзмездно от община Ловеч. Партньори по проекта са Министерство на правосъдието, Община Ловеч, Окръжен Съд Ловеч и Районен съд Ловеч.

На откриването ще присъстват Министърът на правосъдието Цецка Цачева, Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова, председателите  на Окръжен съд Ловеч и Районен съд Ловеч, представители на Районна прокуратура Ловеч и Окръжна прокуратура Ловеч, Областната дирекция на МВР и Районно управление Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.

В същия ден от 12.00 часа, в заседателна зала на Окръжен съд Ловеч ще се проведе работна среща с участието на госпожа Цецка Цачева с магистрати от Окръжен съд Ловеч и районните съдилища за обсъждане на актуални законодателни промени, инициирани от Министерството на правосъдието.

__________________________

Публикувано на 27.02.2019г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С определение по ЧНД № 64 по описа на Окръжен съд Ловеч за 2019 г., състав на същия съд взе мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на Валентин Румянов Йотов – обвиняем за престъпление по чл.304, ал.1 от НК. Съдът се е мотивирал, че съществува обосновано предположение обвиняемият да е извършил престъплението, за което е привлечен, и по отношение на него е налице опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на съда, с което обвиняемият е задържан, подлежи на обжалване пред Апелативен съд Велико Търново, като делото пред този съд е насрочено за 08.02.2019 г. от 10:00ч. в случай на постъпила жалба.

__________________________

Публикувано на 01.02.2019г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С определение по ЧНД № 63 по описа на Окръжен съд Ловеч за 2019 г., състав на същия съд взе мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на Донка Пенчева Минкова – обвиняема за престъпление по чл.301, ал.1 от НК (пасивен подкуп). Съдът се е мотивирал, че съществува обосновано предположение обвиняемата да е извършила престъплението, за което е привлечена, и по отношение на нея е налице опасност да извърши престъпление.

Определението на съда, с което обвиняемата е задържана, подлежи на обжалване пред Апелативен съд Велико Търново, като делото пред този съд е насрочено за 08.02.2019 г. от 10:00ч. в случай на постъпила жалба.

__________________________

Публикувано на 01.02.2019г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 01.02.2019 г., от 14.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по ЧНД № 63/2019 г. по описа на съда, образувано по искане от Окръжна прокуратура Ловеч за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Донка Пенчева Минкова – обвиняема по чл. 301, ал. 1 НК (пасивен подкуп).

На 01.02.2019 г., от 16.00 часа, в Окръжен съд гр. Ловеч ще се проведе съдебно заседание по ЧНД № 64/2019 г. по описа на съда, образувано по искане от Окръжна прокуратура Ловеч за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Валентин Румянов Йотов – обвиняем по чл. 304, ал. 1 НК (активен подкуп).

__________________________

Публикувано на 01.02.2019г.

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР