Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч    Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове  
 
УТВЪРДИЛ:

УТВЪРДИЛ:

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС-ЛОВЕЧ

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ ДА ПУБЛИКУВА ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА СЪДА И ЦЕНТРАЛЕН УЕБ БАЗИРАН ИНТЕРФЕЙС ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.64 ОТ ЗСВ.

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. /1/ С настоящите вътрешни правила се определят реда и начина за публикуване в Окръжен съд – Ловеч на всички съдебни актове на правораздаване, както и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството. Публикуването се извършва както на интернет страницата на съда, така и на Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове(ЦУБИПСА) със следния интернет адрес: http://legalacts.justice.bg/AdvancedSearch.aspx . Настоящите вътрешни правила уреждат и изключенията и ограниченията от публикуване на съдебните актове.

Чл.2. Вътрешните правила са изготвени при спазване на всички изисквания на действащите нормативни актове в страната и в съответствие с Писма Изх. №№ 91-00-118 и 91-00-119 от 05.11.2009г. на ВСС във вр. с Протокол № 42 от 29 Октомври 2009г. от проведено заседание на ВСС и взети решения.

Чл.3. Основни цели, реализирани чрез разпоредбата на чл.64 от ЗСВ:

·      осигуряване на прозрачност относно работата на съдилищата чрез оповестяване на постановените съдебни актове /резултатите да са видими и достъпни за обществото чрез използването на технически средства/;

·      оповестяване на създаваната практика от съдилищата чрез постановените съдебни актове /с оглед възможността за страните да упражняват правото на касационно обжалване и обосноваване на неговата допустимост - чл.280, ал.1 от ГПК, с оглед ориентиране на магистрати и други юристи в практиката на определен съд или съдия или по определени дела/.

 

II. АКТОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ.

 

Чл.4 /1/. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване /постановени в защита и санкция на спорни граждански и наказателни отношения/, както и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт /присъда, решение, определение или разпореждане/, ОСВЕН АКО не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска.

/2/. Публикуват се пълните съдебни актове-мотиви и диспозитив, освен в случаите на чл.64, ал.2 от ЗСВ и в случаите, когато присъдата е постановена за престъпление по раздел осми от Глава втора на НК, при които се публикуват само диспозитивите на съдебните актове, след съответно обезличаване.

/3/. Актовете се публикуват незабавно след постановяването им. По наказателните дела присъдите се публикуват незабавно при постановяването им, а мотивите-незабавно след като бъдат изготвени.

/4/. Публикуването се извършва СЛЕД обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им.

/5/. Окръжен съд – Ловеч е отговорен за публикуването само на собствените си съдебни актове.

 

Съдебни актове, на които следва да се публикуват само диспозитивите

 

Чл.5. Принципно тези актове биха могли да бъдат разделени на две групи, в зависимост от това дали попадат в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ, или не.

/1/. Извън хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ:

·           присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати – чл. 263, ал. 1 и 2 от НПК (Предвид особеностите на съдържащата се в тези актове информация е важно внимателно да се следи за обезличаване на съответните данни от диспозитива на тези актове);

·           съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичността – чл. 136, ал. 1 от ГПК;

·           други актове, посочени във вътрешни правила на съответния съд.

/2/. Актове, попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ:

·           по дела за установяване или оспорване на произход;

·           по дела за издръжка или изменение на издръжка;

·           по дела за нищожност на брака или за прекратяването му поради унищожаемост или развод;

·           по дела за установяване на факта на раждането или смъртта;

·           по други дела.

 

III. СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ.

 

Чл.6 /1/. Актовете, постановени в охранителни производства.

/2/. Актове, произнасяни по частни граждански или частни наказателни дела, например разпорежданията за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от ГПК,както и самите заповеди за изпълнение, актовете по съдебни поръчки, обезпечения, актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна и пр.

/3/. Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата.

Във всички случаи тези актове са определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи или особени искови, или в административни производства и могат да бъдат:

·           за налагане на глоби;

·           за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници, както и за допускане на правна помощ;

·           за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;

·           за даване на указания на страните;

·           актове за конституиране на страни, актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове;

·           за допускане или недопускане на доказателства;

·           за издаване на изпълнителен лист;

·           други.

/4/. Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора.

/5/. Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/.

 

IV. СРОКОВЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.

Чл.7. Като се изходи от целите на публикуването, от обема на подлежащите на публикуване съдебни актове и от техническите възможности, с които разполагат сървърите на съдилищата, приемаме, че на интернет страницата на Окръжен съд – Ловеч се публикуват и следва да са достъпни постановените през текущата година актове, както и тези от предходната. Този срок се явява напълно достатъчен, за да бъде обществото информирано, като в преобладаващите случаи в рамките на него ще е приключил и инстанционния контрол по делото.

Следва също така да се има предвид, че публикуването няма нищо общо с архивирането на делата и смисъла от архивиране. Физическото съхраняване на делата и постановените по тях актове на хартиен и електронен носител е дейност на съда, регламентирана в Глава десета от Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. Поради това надлежното съхраняване на актовете се извършва само по реда на тази глава, но не и по реда на публикацията.

 

V. ПРАВИЛА ЗА ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ. ИЗКЛЮЧЕНИЯ.

 

Данни подлежащи на обезличаване преди публикуването на съдебния акт.

 

Чл.8 /1/. От подлежащите на публикуване съдебни актове се обезличават задължително имената, адресите и ЕГН на физическите лица-участници в производството. Участници в производството са както главните и подпомагащите страни, така и свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните защитници и децата.

Наименованията на контролиращите страни не се обезличават, тъй като същите са държавни органи.

/2/. Освен посочените в ал.1 лични данни, обезличават се и всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, но само ако биха разкрили самоличността им. В тази група данни се включват, например:

·           данни за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване;

·           данни за професия или за заемана длъжност;

·           данни за членство в определена организация;

·           данни за етническа, расова, религиозна принадлежност /напр.българин, циганин, християнин, мюсюлманин, бял, чернокож и пр./

Преценката за данните по ал.2 винаги се извършва според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува. По същество, в почти всички случаи тези данни се съдържат в актовете, попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ.

/3/. Подлежат на обезличаване номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.

/4/. Други данни, по преценка на административния ръководител /напр.неприлични изрази/, утвърдена с вътрешни правила. В този кръг могат да бъдат включени и всички думи или изрази, които са шокиращи и чието публикуване е в разрез с общоприетия морален предел, според Становището на Комисията за защита на личните данни.

 

Данни, неподлежащи на обезличаване:

 

Чл.9 /1/. Данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти;

/2/. Имената на магистрата, постановил съдебния акт;

/3/. Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;

/4/. Данните на юридическите лица;

/5/. Други данни.

 

 

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

 

Чл.10. Съгласно действащия Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, на деловодителите са вменени общите функции по техническото поддържане на делата и тези по извършване на вписвания в съответните деловодни книги. Частично функции по извършване на вписване в деловодните книги, са вменени и на съдебните секретари с разпоредбата на чл.103, ал.2 от ПАРОАВАС, според която след приключване на съдебното заседание съдебният секретар отразява в книгата за открити заседания резултата от заседанието.

Основната тежест по подготовката на публикуването на съдебните актове, е възложена на деловодителите, съдебните секретар-протоколисти и системният администратор.

Важно е да се отбележи, че с оглед естеството на задълженията им, в процеса на публикуване системните администратори следва да извършват единствено поместване на файловете с актове на интернет страницата на съда, както и да извършват поддръжката на публикацията. Докато функциите по подбора и обезличаване на данните от актовете и на вписването им в деловодния софтуер за публикация, следва да се осъществяват от деловодителите и съдебните секретар-протоколисти.

В процеса на организационната и техническа подготовката на съдебните актове за публикуване се включват съдиите, съдебните деловодители, съдебните секретар-протоколисти и системният администратор. В Окръжен съд – Ловеч се следва следната процедура по подготовка на актовете за публикуване:

След като постанови акта си, съдията само го разпечатва и подписва, след което, при връщането на делото в деловодството, съдебният служител извършва дейността по вписване, присъединяване и обезличаване. В този вариант, актът се намира в т.нар.мрежова папка, която е достъпна за съответните служители, и в която папка съдията копира файла с постановения акт.

Действията, които следва да извършат служителите са да впишат акта и извършат обезличаването. В съответствие с установени правила съществува зависимост за това, кое е лицето, което извършва вписването на постановения и подлежащ на публикуване съдебен акт, и извършващо присъединяването му към електронната папка. При условие, че актът е бил постановен в открито съдебно заседание, вписването, обезличаването и присъединяването се извършват от съдебния секретар. Ако актът е бил постановен в закрито заседание, вписването, обезличаването и присъединяването се извършват от съдебния деловодител.

След това, използвайки съответният модул от деловодната програма, деловодителят или секретар-протоколиста извършва вписването на акта /вписва се вида му, датата на постановяване, степента на уважаване на иска и пр./, като извършва и присъединяването на файла на съдебния акт.

Деловодната програма сама разнася вписваният диспозитив към съответните деловодни книги.

 

Чл.11. При нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт /актове/, съдията-докладчик или друг съдия, респ. заместник на административния ръководител дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.

 

Чл.12 Подготовката на актовете за публикуване и самото публикуване се извършват при спазване на Технически указания за подготовка на съдебните актове за публикуване на интернет страницата на съда, при използването на деловодната система САС „Съдебно деловодство” на „ИО” АД – Клон Варна, които са неразделна част от тези вътрешни правила.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР