Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч    Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК  
 
ПРОТОКОЛ № 01

УТВЪРДИЛ:

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС-ЛОВЕЧ

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И

ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК

 

 

1. Окръжен съд – Ловеч обявява публично – чрез интернет страницата си www.lovech.court-bg.org, чрез информационните табла и информационния център, своя електронен пощенски адрес, чрез който ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела.

2. Страната (или процесуалният й представител), посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае по този начин да й се връчват те.

3. (1) Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.

(2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления (например ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството - посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (например ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случаят с повечето фирми, информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електронната пощенска кутия).

4. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.

(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му. За тази цел се активира „Съобщение за доставяне” („Delivery receipt”) на софтуерното приложение, чрез което връчителят изпраща съобщението (напр. Microsoft Outlook).

(3) Административният ръководител или определено от него лице осъществява контрол и удостоверява истинността на изготвените електронни записи.

(4) Копие от електронния запис се прилага по делото.

5. Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.

6.  Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл.38 от ГПК).

7. Ако Окръжен съд – Ловеч промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.

8. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет страницата на съда, както и чрез информационните табла в съда, чрез  информационния център и по всякакъв друг подходящ начин.

9. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.

10. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.

11. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват Приложение №1, а то ще бъде прикрепяно в делото.


Приложение №1

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

………………………………………………………………………………………………..

(трите имена на лицето)

 

ЕГН: ………………………………..

Адрес: ..………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

В качеството си на …………………………………………………………….

 

по дело …………………………………………………………………………..

(Вид на делото и №)

 

Заявявам, че съм запознат с Правилата за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес на Окръжен съд – Ловеч.

Желая да получавам съобщенията и призовките си на следния e-mail адрес: ………………………………………………………………… .

 

 

 

………………………………………............................

(име, подпис)

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР