Л Окръжен съд
овеч
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Съдебната палата - Ловеч
Координати на съда
Обяви и Съобщения
Конкурси
Структура на съда
Съдии
Служби
Деловодства
Дейности и практики
Стратегически план на ОС-Ловеч
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Справки в Единния портал за е-правосъдие
История на съда
Районни съдилища
РС Ловеч
РС Луковит
РС Тетевен
РС Троян
Проекти
Новини / информация
Примерни съдебни бланки
Нормативни актове
Тарифи
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следств
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
Вещи лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Списък
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни заседатели
Медиатори
Полезна информация
Годишни отчетни доклади
Резултати от проверки
Декларации по ЗПУКИ
Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч
Правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез e-mail по реда на чл.42, ал.4 и сл. ГПК
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие
Вътрешни правила за използване на "Синя стая"
Профил на купувача
Съдебни изпълнители - публични продани
 Вътрешни правила на Окръжен съд - Ловеч    Вътрешни правила за случайно разпределение на делата  
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РАБОТА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА СИСТЕМАТА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА

В ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

 

 

Настоящите вътрешни правила за случайно разпределение на постъпилите в съда дела са създадени в изпълнение на разпоредбите на чл.9, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.35, ал.4 от Правилника за администрация в съдилищата и във връзка с решение  на КПКИТС към ВСС от 12.08.2015 год.

Основната цел на настоящите вътрешни правила е установяване на ефективно приложение на принципа на случайния подбор и невъзможността за манипулиране, гарантиране документираност и прозрачност при разпределяне на делата, отчитане сложността на отделните видове дела и равномерност при разпределянето им.

Чрез въвеждането на правилата за случайно разпределение се гарантира правилното администриране на делата и повишаване ефективността на органа на съдебната власт, безпристрастност и прозрачност на съдебната дейност, равномерност на натоварването и качество на правораздаването.

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение според поредността на постъпването им по материя и видове дела, и съобразно процесуалните срокове, изискващи незабавно произнасяне.

В съответствие с изискването на закона, считано от 01.10.2015 год. Окръжен съд - Ловеч използва Централизираната система за разпределение на делата и документиране на направения избор, разработена от Администрацията на Висшия съдебен съвет.

Софтуерният продукт позволява проверка на разпределението  на всяко дело по случаен избор с участието на всички съдии от съответното отделение и група, причини за изключване на предишния съдия и за преразпределяне на делото, както и причини за ръчен избор или по дежурство.

Достъп до софтуерния продукт имат административният ръководител - председател на съда, заместник - административните ръководители – заместник председатели на съда, които извършват дейността по разпределението на делата и системният администратор  при извършване на корекции от технически характер.

При отсъствие на административните ръководители, дейността по разпределение на делата се извършва от съдия, който има КЕП и е определен от председателя на съда или съответния заместник председател с нарочна заповед.

Разпределението на постъпилите дела се извършва същия или на следващия ден, като всеки съдия може да присъства на процедурата по определяне на съдия-докладчик.

 

II. ВИДОВЕ И ГРУПИ НА ДЕЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Административният ръководител, след решение на общото събрание на съдиите, определя със заповед началната информация, която се въвежда в програмата – видове дела, обособени в групи според тяхната фактическа и правна сложност и процесуални срокове за произнасяне; докладчици; натовареност на съдиите, на административния ръководител и неговите заместници.

 

1.     ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

-     искове по чл.5 от ЗЛС и СК

-     вещни искове

-     облигационни искове

-     дела по ЗОНПИ

-     ч.гр.д. І инст.

 

2. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

-     НОХД

-     НОХД по чл.343 НК

-     НОХД по гл.29 НПК - споразумения

-     ч.н.д. І инст.

-     ч.н.д. по чл.243 он НПК

-     ч.н.д. по гл.35 от НПК – УПО

-     ч.н.д. по ЗЕЕЗА

-     НАХД

 

 

3. ВТОРОИНСТАНЦИОННИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

-     вещни искове

-     делби

-     бързи производства

-     облигационни искове и др.

-     жалби срещу действия на съдия-изпълнител

-     ч.гр.д. ІІ инст.

 

 

4. ВТОРОИНСТАНЦИОННИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

-     наказателни дела ІІ инст.

-     ЧНД ІІ инст.

 

 

5. ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

 

-     т.д. по чл.422 ГПК

-     т.д. по отменителни и установителни  искове.

-     т.д. по облигационни искове

-     т.д. по несъстоятелност

-     т.д. по ЗТР

-     частни търговски дела

 

6. ФИРМЕНИ ДЕЛА

 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

Случайното разпределение на делата се извършва електронно, чрез въвеждане на данните по поредността на постъпването им, по код и група, съобразени с въведената в продукта начална информация.

Разпределението на делата може да се извършва при три режима.

Автоматично – системата на произволен принцип избира съдия от зададените възможни

Ръчно - разпределящият задава конкретен докладчик за даденото дело

По дежурство – на произволен принцип се избира съдия от избраната дежурна смяна

 

Режим „Автоматично разпределение”

 

Този режим се използва за разпределението  на всички постъпили  дела, които имат входящ номер в деловодната система, но не са образувани, като при избора на тази опция системата сама добавя номера на делото. Системата автоматично сортира възможните групи в списъка спрямо избрания код на делото. Този режим се използва и при преразпределението на вече образувано дело. При необходимост даден съдия може да бъде изключен поради следните причини, като се махне отметката в колоната „Включен” и задължително се посочи причината за изключването.

 

1. Наказателни дела

а/ при отмяна на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от друг състав, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията /членовете на съдебния състав/, постановили отменения съдебен акт;

б/ в случаите на ползване на платен годишен отпуск, отпуск по болест, продължителна командировка или отсъствие по други обективни причини, поради които съдия не може да участва в разглеждането на дела с по-кратък срок за разглеждане и постановяване на съдебен акт, както и наличието на други, различни от по б."а" предпоставки по чл.29 ал.1 т.1 от НПК.

в/ при самоотвод или приет отвод на първоначално определения съдия-докладчик;

г/ в случаите на споразумение, постигнато по чл.381 ал.7 от НПК и одобрено по реда на чл.384 от НПК, при разглеждане на делото;

д/ когато се налага определяне на друг докладчик по делото при наличието на обективни причини, налагащи продължително отсъствие или невъзможност за участие на първоначално определения съдия-докладчик при даден ход на делото по смисъла на чл.258 ал.2 от НПК. „Продължително отсъствие” по смисъла на тези правила е за срок повече от два месеца;

е/ При последващо искане или жалба по чл.64 и чл.65 НПК по едно и също досъдебно производство, делото се разпределя между определените двама съдии докладчици на случаен принцип, като се изключват останалите съдии.

В тези случаи, при изчерпване състава на съдиите от наказателното отделение, състава на съда се допълва от съдии от гражданското отделение на случаен принцип.

При обжалване на определения по чл.248 от НПК пред въззивния съд, членовете на състава се определят при спазване принципа на случайния подбор между наказателните съдии чрез използване на системата за случайно разпределение Law choice 4.0.

Член на разширен състав по първоинстанционни НОХД се определя при спазване принципа на случайния подбор измежду другите съдии от наказателното отделение чрез използване на системата за случайно разпределение Law choice 4.0.

Председателят, респ. зам.председателите включват в разпределението по ч.н.д. по чл.243 от НПК и в.ч.н.д. съдиите, на които предстои връщане от ползването на платен годишен отпуск, отсъствие поради временна нетрудоспособност или др. обективни причини 15 дни преди това.

ЧНД I инстанция по ЗЕЕЗО, ЗПИИРКОРНФС, ЗПИИРРПОУАС, които се разглеждат в тричленен състав, се разпределят между съдиите Станчевска, Казанджиева, Иванов Давидов и Анастасов, чрез случаен подбор, при 100 % натовареност, като членовете на състава се определят съгласно заповед № 00301/02.07.2018г.

ВЧНД по чл. 64, чл. 65, чл. 270 и чл. 243 ОТ НПК се разпределят между всички съдии в наказателното отделение чрез случаен подбор, при 100 % натовареност, като допълнително се определят членовете на състава между гражданските съдии съгласно Вътрешни правила на ЛОС за случайното разпределение на делата.

Останалите ВЧНД се разпределят между всички съдии в наказателното отделение чрез случаен подбор, при 100% натовареност, като членовете на състава се определят съгласно заповед № 00301/02.07.2018г.

 

 

 

2.     Граждански и търговски дела

а/ при постъпили молби за обезпечение на бъдещ иск, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдиите, за които е налице обективна невъзможност (поради отсъствие, отвод, отпуск, участие в съдебно заседание) да разгледат и да се произнесат по молбата в установения от закона срок (в деня на подаването й);

б/ при обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд, делото се разпределя на случаен принцип, но без участие на съдията-докладчик или съдебния състав, постановил обезсиленото решение;

в/ при постъпила молба с правно основание чл. 646, чл. 647 и чл.649 от ТЗ за обявяване на нищожност на действия и сделки и отменителни искове, както и по всички искове за попълване масата на несъстоятелността, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията- докладчик по делото за несъстоятелност, във връзка с което са предявени исковете;

г/ при постъпила молба с правно основание чл. 679 от ТЗ за отмяна на решения на събранието на кредиторите, делото се разпределя на случаен принцип, но без съдията-докладчик по делото за несъстоятелност.

д/ при самоотвод или приет отвод на първоначално определения съдия-докладчик;

е/ когато се налага определяне на друг докладчик по делото при наличието на обективни причини, налагащи продължително отсъствие или невъзможност за участие на първоначално определения съдия-докладчик;

ж/ „Постъпилите молби по чл.625 от ТЗ, включително и по време на съдебната ваканция, се разпределят между всички съдии, разглеждащи търговски дела. Разпределящият административен ръководител на основание чл. 634б, ал. 2 от ТЗ, чрез системата за случайно разпределение Low Choice 4.0, определя чрез случаен подбор между дежурните съдии по материя друг съдия, който да разгледа делото по време на отсъствието на съдията – докладчик. По постъпилите молби по висящи дела за несъстоятелност, по които съдът следва да се произнесе в определен срок, който включва отсъствието на съдията – докладчик, включително и през съдебната ваканция, се произнася друг съдия, определен чрез  случаен подбор от разпределящият административен ръководител на основание чл. 634б, ал. 2 от ТЗ, чрез системата за случайно разпределение Low Choice 4.0.

При изчерпване състава на съдиите от гражданското отделение, състава на съда се допълва от съдии от наказателното отделение на случаен принцип.

При временно отсъствие на определения съдия-докладчик /отпуск по болест, платен годишен отпуск, командировка и др./, неналагащо повторно разпределение на делото, неговите неотложни процесуални права и задължения се упражняват от ръководителя на съответното отделение или от определен от него съдия, а през периода на съдебната ваканция - от дежурния съдия по материя.

При временно отсъствие на определения съдия-докладчик /отпуск по болест, платен годишен отпуск, командировка и др./, налагащо повторно разпределение на делото, неговите неотложни процесуални задължения се упражняват от определения на случаен принцип съдия, а през съдебната ваканция – дежурен съдия по материя. При отлагане на делото, същото се преразпределя на първоначалния съдия-докладчик.

При невъзможност член на съдебния състав да участва в разглеждане на дело, по което не е докладчик, заместникът му се определя при спазване принципа на случайния избор измежду другите съдии от това отделение, а ако това не е възможно - измежду съдиите от другите отделения.

Бързите производства се разпределят в часа на постъпването им, като се изключват съдиите, които отсъстват поради ползване на отпуск, командировка или друга обективна причина.

При маркиране на повече от едно име, разпределянето на делото се извършва измежду маркираните съдии, но пак при спазване на принципа на случайния избор.

Когато трябва да се определят членове на състави съгласно заповедта на председателя на съда, се използва системата за случайно разпределение Law Choice 4.0.

Постъпилите молби за вписване на промяна в обстоятелствата по фирмени дела се докладват на определения съдия-докладчик и не се разпределят.

Образуваните ч.н. дела по искания за издаване на разрешение за прилагане на СРС се разпределят съгласно Заповедта на Председателя на Ловешки окръжен съд и се разглеждат от Председателя или оправомощените от него заместник-председатели.

Протоколът от автоматичното разпределение съдържа следната информация за делото: входящ номер, номер на делото, група и вид, дата и час на разпределението, начин на разпределяне и списък на възможните съдии, натовареността на съдията за избрания вид дело и бройките разпределени дела за всеки съдия за дадената група.

Председателят, респ. зам.председателите включват в разпределението по в.ч.гр.д. съдиите, на които предстои връщане от ползването на платен годишен отпуск, отсъствие поради временна нетрудоспособност или др. обективни причини 15 дни преди това.

При невъзможност член на съдебния състав да участва в разглеждането на въззивни граждански дела, по които не е докладчик, заместникът му се определя при спазване принципа на случайния подбор измежду другите съдии от това отделение чрез използване на системата за случайно разпределение Law choice 4.0, като определеният съдия по първото дело е член на въззивния състав и по другите дела.

 

 

Режим „Ръчно разпределение”

 

При избор на режим „Ръчно разпределение" на конкретен докладчик, преди разпределяне на делото програмата изисква посочване на причината за това, което е гаранция за предотвратяване на злоупотреби с използването на особените режими на разпределяне на делата. Той се прилага при наказателните, граждански и търговски дела с оглед изисквания на процесуалния закон и Правилника за администрацията на съдилищата /ПАС/.

 

1. Наказателни дела

а/ при прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора по реда на чл. 249, ал. 2, във връзка с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК или по чл.288, т.1 от НПК и при следващото внасяне на делото от прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен принцип съдия-докладчик;

б/ след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството на основание подсъдност, новообразуваното дело също се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик;

в/ при постъпили искания за тълкуване на влязла в сила присъда или определение по чл. 414 от НПК, делото се разпределя на докладчика, постановил присъдата или определението, чието тълкуване се иска;

г/ /Отм. Заповед №00479/23.10.2018г. на Адм. ръководител на ОС-Ловеч/;

д/ при връщане на въззивно дело на първоинстанционен съд поради неправилно администриране и последващо постъпване на делото, същото се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик;

е/ /отм. със Заповед № 122 от 18.02.2019г./;

ж/ при образуване на ч.н.дело или в.ч.н. дело по повторно жалба или протест по чл.243от НПК, делото се разпределя на съдията-докладчик по разгледаното преди това дело по този процесуален ред.

 

2. Граждански и търговски дела

а/ след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по делото, същото се разпределя на първоначално определения съдия -докладчик;

б/ /отм. със Заповед № 122 от 18.02.2019г./;

в/ при разделяне на производството по обективно и субективно съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик;

г/ при отказ да се приеме за разглеждане насрещен иск  във висящо производство, новообразуваното дело по насрещния иск се разпределя на съдията-докладчик, определен за разглеждане на първоначалния иск (в производството, по който е предявен насрещния);

д/ при намаляване цената на иска, водеща до прекратяване на делото пред окръжния съд и изпращането му на районен съд и последващо увеличаване на цената и прекратяване на делото пред районния съд и връщането му, делото се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик;

е/ при повторно постъпване на въззивна жалба по дела, по които производството е било прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за поправка на явна фактическа грешка, допълване или изменение в частта за разноските или отстраняване на нередовности и администриране на жалбата, делото се образува под нов номер и се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик;

ж/ при обединяване на няколко дела с различен предмет, но между едни и същи страни или когато имат връзка между тях за разглеждане в едно производство, то продължава под номера на първото образувано дело и се разглежда от определения по него съдия-докладчик;

з/ при постъпили възражения по чл.692 от ТЗ, делото за разпределя на съдията-докладчик, разглеждащ делото по несъстоятелност

При постъпила няколко пъти една и съща искова молба и образувани няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано дело от определения по него съдия-докладчик, а останалите дела се прекратяват.

Протоколът от ръчния избор съдържа следната информация за делото: входящ номер, номер на делото, група и вид, дата и час на разпределението, съдията на когото е разпределено делото, причината за избора на конкретния съдия и броят ръчно разпределени дела за съдията за дадената група.

 

Режим „По дежурство”

Този режим е свързан с необходимостта от оперативност, бързина, съобразяване изисквания на процесуалния закон за разглеждане на делото в по-кратки срокове или в деня на постъпването му, както и изискванията на Правилник за администрацията на съдилищата /ПАС/.

1. Наказателни дела

а/ н.о.х. дела по чл.382 от НПК, по ЗЕЕЗА и други  наказателни дела, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, образувани по време на съдебната ваканция, се разпределят на съответния дежурен/дежурни съдии;

б/ частни наказателни дела, образувани по искания на орган на досъдебното производство за провеждане на разпит пред съдия, за предварителни разрешения на други процесуални действия, както и за вземане на мярка за неотклонение, постъпили през почивни или празнични дни, се разпределят на определения с утвърдения от административния ръководител график дежурен съдия.

 

 

3.     Граждански и търговски дела

а/ частни граждански дела, образувани по молби за обезпечаване на бъдещ иск по време на съдебната ваканция, се разпределят на съответния дежурен/дежурни съдии

б/ търговски дела по постъпили молби за обявяване в несъстоятелност по време на съдебната ваканция, се разпределят на съответния дежурен/дежурни съдии

Насрочените през съдебната ваканция дела по чл.329, ал.3 от ЗСВ се преразпределят между дежурните съдии по материя, ако съдията-докладчик отсъства поради ползване на платен годишен отпуск или временна нетрудоспособност.

Протоколът от разпределението по дежурство съдържа следната информация за делото: входящ номер, номер на делото, група и вид, дата и час на разпределението, съдията от дежурната смяна, на когото е разпределено делото, брой дела, разпределени на този съдия за дежурната смяна и общия брой дела по дежурство за дадената дежурна смяна. 

 

 

IV. КОНТРОЛ ВЪРХУ РАБОТАТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА

 

Спазването на правилата със Системата за автоматично разпределяне на делата се обезпечава технически от системния администратор на съда и се контролира от административния ръководител – председател на Окръжен съд-Ловеч.

При възникване на проблем при работата със Системата за автоматично разпределяне на делата, разпределящият незабавно уведомява системния администратор, който отстранява проблема.

Системният администратор да извършва ежемесечно  проверка на всички програми, използвани за случайно разпределение на делата относно промени и грешки в началната информация. При проверката да се прави съпоставка между издадените заповеди относно началната информация и действителното положение в самите програми, като изготвя доклад. При констатирани несъответствия на началната информация в системата с издадената от председателя на съда заповед /или променена с друга заповед/, системният администратор информира незабавно председателя на съда, а в него отсъствие – заместващия го заместник председател.

Административният ръководител на всеки 6-месеца назначава комисия в състав от двама съдии на ротационен принцип /един граждански и един наказателен съдия/ и системния администратор, която да проверява за спазването на случайното разпределение на делата в съответствие с утвърдените Вътрешни правила, като за направените констатации се изготвя становище до административния ръководител.

 

V. ОТЧЕТНОСТ И АРХИВ

За разпределението на всяко дело системата за автоматично разпределение на дела генерира протокол от извършения избор в сървъра, който се намира  във Висшия съдебен съвет /ВСС/ и се визуализира за печат чрез подписване с КЕП.

Протоколите от извършеното разпределение се разпечатват на хартиен носител, като екземпляр от протокола, подписан от разпределящия, се прилага към всяко отделно дело.

При възникнала необходимост, програмата позволява във всеки момент да бъде извършвана бърза и лесно достъпна справка относно броя на разпределените в съответната група дела, както и броя на делата, разпределени за всеки конкретен съдия.

Отговорност за съхранението и опазването на информацията носи системният администратор на съда.

 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

 

Настоящите Вътрешни правила, които се прилагат в Окръжен съд - Ловеч от 01.10.2015 година, да се публикуват на Интернет страницата на съда.

Същите могат да се допълват и изменят при промени в законодателството, в решенията и указанията на Висшия съдебен съвет, както и при промени в състава на съдиите, разпределени по отделения, със заповед на административния ръководител след решение на общото събрание.

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:                /п/

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД-ЛОВЕЧ

                                                  /МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА/

Ловеч, 5500, ул. Търговска 41, тел. (068) 68 98 98, факс (068) 60 10 48, e-mail: los@gbg.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР